Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο ΙΔ΄ (14)

2018-01-14 00:19

Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ῾Ηρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ.

Δείτε την αδιαφορία αυτών που μας κυβερνούν. Πόσος καιρός πέρασε για να πληροφορηθεί ο Ηρώδης τα περί του Ιησού.

 

2 καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

 

Σε ποιους είπε τη σκέψη του; Παρά μόνο στους αυλικούς του. Γιατί; Διότι φοβήθηκε υπερβολικά. Και ο Ματθαίος εξιστορεί την ιστορία της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου του Βαπτιστού. Γιατί σε αυτό το σημείο; Διότι αφορά τον Χριστό και αν δεν ήταν συνυφασμένη με Εκείνον δεν θα έμπαινε στον κόπο να την εξιστορήσει.

 

 3 ὁ γὰρ ῾Ηρῴδης κρατήσας τὸν ᾿Ιωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ διὰ ῾Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4 ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ᾿Ιωάννης· οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν.

5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 6 γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ ῾Ηρῴδου ὠρχήσατο θυγάτηρ τῆς ῾Ηρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε τῷ ῾Ηρῴδη· 7 ὅθεν μεθ᾿ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ἐὰν αἰτήσηται. 8 δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 9 καὶ ἐλυπήθη βασιλεύς, διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι, 10 καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.

11 καὶ ἠνέχθη κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. 12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ ᾿Ιησοῦ.

 

Από την ιστορία αυτή αξίζει να σημειώσουμε για όσους δεν γνωρίζουν τον λόγο για τον οποίο ο Ηρώδης φυλάκισε τον Ιωάννη τον βαπτιστή: Επειδή ο Ιωάννης κατήγγειλε πως ο Ηρώδης παράνομα προς τον Μωσαϊκό νόμο έλαβε για γυναίκα του την γυναίκα του αποθανόντος αδελφού του. Ο νόμος βέβαια έδινε το δικαίωμα  στους αδελφούς να λαμβάνουν ως γυναίκα τους την γυναίκα του αποθανόντος αδελφού τους, με σκοπό να αποκτήσουν τέκνο μ’ αυτήν, διαιωνίζοντας έτσι την γενεά του αδελφού τους, διότι αυτό το τέκνο θα θεωρούνταν όχι ως δικό τους τέκνο, αλλά ως τέκνο του νεκρού αδελφού τους. Στην περίπτωση όμως αυτή η Ηρωδιάδα είχε αποκτήσει τέκνο με τον άνδρα της Φίλιππο και συνεπώς ο Ηρώδης δεν έπρεπε να  παντρευτεί την χήρα.

Ας δούμε επίσης τα συμπόσια, την μέθη, τον ελκυστικό χορό, την σατανική απαίτηση της θυγατέρας της Ηρωδιάδος.

Ο Θεός αγαπητοί μου δεν μας έδωσε τα πόδια για να χορεύουμε, αλλά για νε βαδίζουμε. Να χορεύουμε ναι, όμως μαζί με τους αγγέλους,  ειδάλλως χορεύουμε μαζί με τους δαίμονες.

Πρόσεξε επίσης πως η Ηρωδιάδα ζητά σε πιάτο την κεφαλή του Ιωάννου του Βαπτιστού, λες και είναι κάποιο έδεσμα, και μάλιστα χωρίς να λέει την αιτία της παράλογης απαίτησής της.

Πρόσεξε επίσης το πώς διηγείται ο Ευαγγελιστής τούτο το γεγονός με τρόπο διακριτικό. Υπέρ του Ηρώδη :«εξ αιτίας των όρκων και των προσκεκλημένων», και ότι «ελυπήθη», για την κόρη ότι «καθωδηγήθη από την μητέρα της», διότι όλοι οι άγιοι δεν λυπούνται δι αυτούς που υφίστανται κακά, αλλά διά αυτούς που τα διαπράττουν. Ας τους μιμούμαστε κι εμείς και ας μην επεμβαίνουμε στις αμαρτίες των πλησίον μας, αλλά ας τις καλύπτουμε. Εμείς όμως τι κάνουμε; Έοιμοι είμαστε με μίσος και μανία να διαπομπέψουμε τον εχθρό μας αν τυχόν γίνει φανερή η αμαρτία του.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode