Αρχείο άρθρων

2019-06-20 16:21

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α΄)

                           1 Τον μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν Για ποιο λόγο υπενθυμίζει στον Θεόφιλο το Ευαγγέλιο; -Για να αποδείξει την ακρίβεια των λεγομένων...
2019-06-20 16:19

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

              Κατ’ αρχήν υπάρχουν 4 ομιλίες του Χρυσοστόμου που αναφέρονται στην αρχή των Πράξεων και τις οποίες εκφώνησε στην Αντιόχεια το 388. Εκτός απ’ αυτές υπάρχουν και 55 ομιλίες  του ιερού πατρός που αφορούν όλο το βιβλίο των...
2019-06-11 18:53

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ (ΚΑ΄)

1 Μετά ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· Βλέπεις ότι δεν συναναστρέφεται συνεχώς αυτούς, ούτε ακριβώς όπως προηγουμένως; Εφανερώθη λοιπόν την εσπέραν και έφυγε, έπειτα μετά από οκτώ μέρες φανερώθηκε πάλι άλλη μία φορά και πάλι έφυγε, έπειτα μετά...
2019-06-10 19:25

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ (Κ΄)

1 Τη δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. Δηλαδή αναστήθηκε μεν, αλλά ο λίθος και σφραγίδες βρίσκονταν πάνω στο μνημείο. Επειδή όμως και έπρεπε  και οι άλλοι να πληροφορηθούν την ανάστασή Του,...
2019-06-04 19:11

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ (ΙΘ΄)

1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἐμαστίγωσε. Θέλοντας ίσως να χαλαρώσει και να καταπραύνει τον Ιουδαϊκό ζήλο, επειδή δηλαδή με τα προηγούμενα δεν κατόρθωσε να τον ελευθερώσει απ’ αυτούς και θέλοντας να σταματήσει το κακό μέχρις εδώ και τον μαστίγωσε και επέτρεψε να συμβούν τα όσα...
2019-06-03 17:11

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ (ΙΗ΄)

  1 Ταύτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς Και γιατί λέει «αυτά είπε» και δεν είπε «όταν τέλειωσε την προσευχή»; -Διότι δεν ήταν προσευχή, αλλά ομιλία που έγινε για τους μαθητές. ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. Είναι...
2019-05-31 22:10

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ (ΙΖ΄)

1 Ταύτα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· Όταν δεις τον Χριστό σε άλλη περίπτωση να γονατίζει, άλλοτε να υψώνει τους οφθαλμούς Του στον ουρανό, εσύ μη θορυβηθείς. Με όλα αυτά διδασκόμαστε το ακατάπαυστο της προσευχής, ώστε όταν ιστάμεθα να βλέπουμε όχι...
2019-05-31 20:29

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ (ΙΣΤ΄)

1.Ταύτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ' ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. 3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα, μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν....
2019-05-29 19:18

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ (ΙΕ΄)

  1. Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. 2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ. Τι θέλει να υπαινιχθεί με την παραβολή αυτή; -Ότι δεν είναι δυνατόν να ζήσει εκείνος που δεν προσέχει στους...
2019-05-17 12:55

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (ΙΔ΄)

1.Μη ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· Με αυτά τα λόγια, κατά πρώτον φανερώνει την δύναμη της Θεότητάς Του, ότι δηλαδή γνώριζε αυτά που είχαν στην ψυχή τους και προσθέτει: πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. Δηλαδή όλα τα δεινά θα περάσουν, διότι η πίστη σε μένα και στον Πατέρα μου είναι πιο...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode