Αρχείο άρθρων

2012-03-20 17:40

1600 π.Χ Ιωσήφ ο Πάγκαλος

 Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος έζησε περίπου το 1600 π.Χ. Ήταν το ενδέκατο παιδί του Ιακώβ του επονομαζόμενου Ισραήλ. Ο πατέρας του τον αγαπούσε περισσότερο από τα άλλα τα αδέλφια του αφενός μεν γιατί ήταν το πρώτο παιδί της αγαπημένης του γυναίκας Ραχήλ, αφετέρου δε γιατί ήταν ένα παιδί στολισμένο με...
2012-03-19 09:13

1900 π.Χ Ιακώβ ο επονομαζόμενος Ισραήλ.

 Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη ο Ιακώβ έζησε περίπου τον 18ο αι. π.Χ. Ήταν ο δεύτερος γιος του Ισαάκ και της Ρεβέκκας και είχε έναν δίδυμο αδερφό, τον Ησαύ, ο οποίος γεννήθηκε λίγο πριν απ' αυτόν. Κατά την γέννα κρατούσε στο χέρι του την φτέρνα του Ησαύ. Ήταν ο αγαπητός γιος της μητέρας του,...
2012-03-16 23:43

Ισαάκ.

Ο Ισαάκ ήταν γιος του Αβραάμ. Το όνομά του σημαίνει γέλιο, διότι η μητέρα του Σάρα γέλασε μόλις ενημερώθηκε πως επρόκειτο να κυοφορήσει διότι ήταν μεγάλη σε ηλικία. Ο Ισαάκ παρέμεινε άτεκνος για 20 έτη. Κι όμως «εδέετο» στον Θεό να λυθεί η ατεκνία...
2012-03-13 01:43

Αβραάμ.

Ο Αβραάμ έζησε περίπου το 2000 π.Χ. Εμφανίζεται ως εκλεκτός του Θεού και προπάτορας του Ιησού Χριστού. Εξ’ αρχής ο Θεός του υπόσχεται: «Καί ἐνευλογηθήσονται ἐν σοί πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς». Αυτό το εν σοι σημαίνει τον Χριστό. Αμέσως μετά την κλήση του ο Αβραάμ «ἐπορεύθη» προ τα κει που του...
2012-03-09 01:14

Ο πύργος της Βαβέλ.

1Kαὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν 2καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ 3καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός...
2012-03-08 09:06

Η ιστορία του Νώε.

Η ιστορία του Νώε 2012-03-08 00:31 ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ; Ο κατακλυσμός έγινε περίπου το 4.950 με 4.000π.Χ Παραθέτουμε τώρα από την Βίβλο την ιστορία του Νώε με ερμηνευτικά σχόλια. 5ἰδὼν δὲ κύριος ὁ θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις...
2012-03-08 09:04

Περί των γιγάντων

Περί των γιγάντων 2012-03-06 09:05 καὶ ἦν νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν νωε τρεῖς υἱούς τὸν σημ τὸν χαμ τὸν ιαφεθκαὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς 2ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν...
2012-03-08 09:03

Ενώχ

Ενώχ. 2012-03-04 00:46       Μια μορφή που δεσπόζει για την αγιότητα της ζωής του, εφόσον η Γραφή δεν αναφέρει τίποτε εις βάρος του, είναι ο Ενώχ. Γιος ενός άσημου για την ιστορία ανθρώπου, του Ιάρεδ, απογόνου του τρίτου γιου του Αδάμ...
2012-03-08 09:01

Η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ.

Η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ. 2012-03-04 00:33 . 1αδαμ δὲ ἔγνω ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν καιν καὶ εἶπεν ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ 2καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν αβελ. Το προσέθηκεν σημαίνει ότι ευθύς αμέσως γέννησε τον Άβελ. Άρα ο Κάϊν και...
2012-03-08 09:00

Η πτώση του ανθρώπου και οι συνέπειες του πρωπατορικού αμαρτήματος.

Η πτώση του ανθρώπου και οι συνέπειες του πρωπατορικού αμαρτήματος 2012-03-02 23:49   καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν 8καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν εδεμ κατὰ...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode