Αρχείο άρθρων

2012-03-16 23:43

Ισαάκ.

Ο Ισαάκ ήταν γιος του Αβραάμ. Το όνομά του σημαίνει γέλιο, διότι η μητέρα του Σάρα γέλασε μόλις ενημερώθηκε πως επρόκειτο να κυοφορήσει διότι ήταν μεγάλη σε ηλικία. Ο Ισαάκ παρέμεινε άτεκνος για 20 έτη. Κι όμως «εδέετο» στον Θεό να λυθεί η ατεκνία...
2012-03-13 01:43

Αβραάμ.

Ο Αβραάμ έζησε περίπου το 2000 π.Χ. Εμφανίζεται ως εκλεκτός του Θεού και προπάτορας του Ιησού Χριστού. Εξ’ αρχής ο Θεός του υπόσχεται: «Καί ἐνευλογηθήσονται ἐν σοί πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς». Αυτό το εν σοι σημαίνει τον Χριστό. Αμέσως μετά την κλήση του ο Αβραάμ «ἐπορεύθη» προ τα κει που του...
2012-03-09 01:14

Ο πύργος της Βαβέλ.

1Kαὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν 2καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ 3καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός...
2012-03-08 09:06

Η ιστορία του Νώε.

Η ιστορία του Νώε 2012-03-08 00:31 ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ; Ο κατακλυσμός έγινε περίπου το 4.950 με 4.000π.Χ Παραθέτουμε τώρα από την Βίβλο την ιστορία του Νώε με ερμηνευτικά σχόλια. 5ἰδὼν δὲ κύριος ὁ θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις...
2012-03-08 09:04

Περί των γιγάντων

Περί των γιγάντων 2012-03-06 09:05 καὶ ἦν νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν νωε τρεῖς υἱούς τὸν σημ τὸν χαμ τὸν ιαφεθκαὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς 2ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν...
2012-03-08 09:03

Ενώχ

Ενώχ. 2012-03-04 00:46       Μια μορφή που δεσπόζει για την αγιότητα της ζωής του, εφόσον η Γραφή δεν αναφέρει τίποτε εις βάρος του, είναι ο Ενώχ. Γιος ενός άσημου για την ιστορία ανθρώπου, του Ιάρεδ, απογόνου του τρίτου γιου του Αδάμ...
2012-03-08 09:01

Η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ.

Η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ. 2012-03-04 00:33 . 1αδαμ δὲ ἔγνω ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν καιν καὶ εἶπεν ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ 2καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν αβελ. Το προσέθηκεν σημαίνει ότι ευθύς αμέσως γέννησε τον Άβελ. Άρα ο Κάϊν και...
2012-03-08 09:00

Η πτώση του ανθρώπου και οι συνέπειες του πρωπατορικού αμαρτήματος.

Η πτώση του ανθρώπου και οι συνέπειες του πρωπατορικού αμαρτήματος 2012-03-02 23:49   καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν 8καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν εδεμ κατὰ...
2012-03-08 08:59

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου 2012-03-02 01:31 Φτάσαμε στην έκτη ημέρα της δημιουργίας, την ημέρα δηλαδή που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «ο Θεός δημιουργεί με τα χέρια του τον άνθρωπο και από ορατή και από αόρατη φύση, ν’ αποτελεί δική του εικόνα...
2012-03-08 00:49

Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα της δημιουργίας

Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα της δημιουργίας. 2012-03-02 00:55 Στις τρεις πρώτες ημέρες της δημιουργίας «καθώς το φως διαχεόταν και συστελλόταν με θεία εντολή, έγινε η ημέρα και η νύχτα. Και την τέταρτη ημέρα ο Θεός δημιούργησε το μεγάλο αστέρι, δηλαδή τον ήλιο, για να ορίζει την αρχή...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode