Ερμηνεία Καινής Διαθήκης- Κατά Ιωάννην

2018-05-31 11:49

Πρόλογος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η χειρόγραφη παράδοση διασώζει 88 ομιλίες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος του κατά Ιωάννην Ιερού Ευαγγελίου, πλην της συζητήσεως του Ιησού με την μοιχαλίδα, η οποία προστέθηκε μεταγενέστερα (7,53-8,11). Οι ομιλίες αυτές πρέπει να έγιναν κατά το χρονικό...
2018-06-12 12:54

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (Α΄)

      Επειδή δεν επρόκειτο να μας μιλήσει ο Ιωάννης για τον εαυτό του, αλλά αυτά που θα μας πει είναι λόγια Θείας Χάριτος η Οποία κινεί την πένα του, γι’ αυτό δεν μας συστήνεται, αλλά μιλά ο Θεός απευθείας δι εκείνου που γράφει. Κι αν κανείς αμφισβητεί ότι αυτά που θα...
2018-09-25 15:48

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (Β΄)

  1.Και τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐκεῖ· 2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. Είναι φανερό πως ο Χριστός προσεκλήθη στον γάμο όχι ως Θεός, αλλά ως ένας από τους πολλούς προσκεκλημένους. Και γιατί πήγε στον γάμο;...
2018-10-10 12:26

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ (Γ΄)

    Γ´\ΗΝ δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν ᾿Ιουδαίων. 2 οὗτος ἦλθε πρὸς αὐτὸν νυκτὸς             Αυτός ο Νικόδημος φαίνεται και στη μέση του Ευαγγελίου να υπερασπίζεται τον Ιησού λέγοντας στο...
2018-11-19 15:17

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (Δ΄)

Δ´\ΩΣ οὖν ἔγνω ὁ Κύριος ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι ᾿Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ᾿Ιωάννης– 2 καίτοιγε ᾿Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ– 3 ἀφῆκε τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 4 ῎Εδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας. Για ποιο λόγο πήγε στην...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode