ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΑΛΛΙΝ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

2013-09-04 17:50
Επιστολικό δελτάριο, αναμνηστικό της επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εσθονία
για την επέτειο των 90 χρόνων της Αυτονομίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Εσθονίας
 
Χαιρετισμός 
τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν ἄφιξιν Αὐτοῦ εἰς τό Ἀεροδρόμιον τοῦ Ταλλίν 
(4 Σεπτεμβρίου 2013) 
Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν ἐπί τῇ ἐγκαρδίῳ ὑποδοχῇ καί τοῖς ἀπευθυνθεῖσιν ἡμῖν ἀγαθοῖς λόγοις καλωσορισμοῦ καί εὐχῶν. 
Ἀντιλαμβάνεσθε ἅπαντες τήν χαράν καί τήν συγκίνησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί πνευματικοῦ πατρός καί τῶν Ὀρθοδόξων Ἐσθονῶν, ἐπισκεπτομένου διά τρίτην φοράν τήν Χώραν σας καί τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, τήν νεωτέραν, διό καί προσφιλεστέραν, θυγατέρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 
Ἡ τρίτη αὕτη ἐπίσκεψις ἡμῶν πραγματοποιεῖται, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας, καί ὀφείλεται εἰς τήν ἐνενηκοστήν ἐπέτειον τῆς ἀπονομῆς ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ καθεστῶτος αὐτονομίας, δηλαδή αὐτοδιοικήσεως, τῆς τοπικῆς Ἐσθονικῆς Ἐκκλησίας ἐντός βεβαίως τῶν προβλεπομένων πλαισίων ὑπό τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῆς παραδόσεως τῆς Μιᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλά συμπίπτει καί μέ τήν 95ην ἐπέτειον τῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐλευθέρου κράτους τῆς Ἐσθονίας. 
Διπλῆ, λοιπόν, ἡ ἐπέτειος, διπλῆ ἡ χαρά, πολλαπλῆ ἡ σημασία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων καί τῶν γεγονότων διά τό χθές, τό σήμερον καί τό αὔριον τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐσθονικῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐλευθερία, ἀνεξαρτησία, αὐτονομία, ἐν εἰρήνῃ καί συμπνοίᾳ ἀρχόντων, πολιτικῶν, πνευματικῶν καί μάλιστα τοῦ ἀμαλγάματος τοῦ λαοῦ τῆς εὐλογημένης αὐτῆς Χώρας, εἶναι αἱ ἀξίαι τάς ὁποίας τιμῶμεν καί ἑορτάζομεν. 
Καί ἡμεῖς, ὁ διάδοχος σειρᾶς ὅλης Πατριαρχῶν καί τοῦ χορηγήσαντος τό αὐτόνομον εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἐσθονίας, Μελετίου Δ΄, τοῦ Μεταξάκη, τοῦ κρητός, χαίρομεν καί βαθέως συγκινούμεθα διότι ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος ὄχι μόνον ἐγέννησεν ἐν Χριστῷ τήν Ἐκκλησίαν σας, ἀλλά καί ἀνέδειξε καί περιέθαλψεν αὐτήν μετά στοργῆς καί μερίμνης εἰς χρόνους εὐημερίας, ἀλλά καί εἰς περιόδους δυσκολιῶν. 
Ἀκόμη ἰδιαιτέρως χαιρόμεθα χαράν μεγάλην ἐν Κυρίῳ, διά τό ἱερόν ἔργον ἱεραποστολῆς καί μαρτυρίας, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ ἀπό τοῦ ἔτους 1996 καί ἐντεῦθεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας διά τῆς ἀνασυστάσεως τοῦ καταργηθέντος διά λόγους καιρικούς αὐτονόμου της, ὑπό τήν ἐμπνευσμένην πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Ἱερωτάτου καί ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ Μητροπολίτου κυρίου Στεφάνου, τόν ὁποῖον συγχαίρομεν διά τήν πολύτιμον προσφοράν αὐτοῦ. Καί μάχεται, ἡ τοπική Ὀρθόδοξος Ἐσθονική, Ἐκκλησία διά τήν κάλυψιν τῶν πνευματικῶν καί ὑλικῶν ἀναγκῶν τοῦ πληρώματος αὐτῆς, ἀντιμαχομένη μέ προβλήματα καί καταστάσεις ἐθνοφυλετισμοῦ καί μεγαλοϊδεατισμοῦ, κατέχουσα ὅμως πάντοτε τό πρωτεῖον τῆς διακονίας καί τῆς προσφορᾶς, ὡς παράσημα τῆς νέας Ἱερουσαλήμ ἐν Χριστῷ.

Από την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχου στο  αεροδρόμιο του Ταλλίν,  σήμερα το μεσημέρι
Διότι, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, πιστόν εἰς τήν πίστιν τῶν πατέρων μας, ζητεῖ καί ἀπαιτεῖ δύο πράγματα: Νά δίδῃ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον ἡνωμένη καί ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ τήν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τῶν πατέρων μας, καί, δεύτερον, νά ὑπηρετῇ τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, ὅποιος καί ἄν εἶναι, εἴτε πιστεύει, εἴτε δέν πιστεύει, κατά τό πρότυπον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, τοῦ πάντοτε διακόνου, δηλαδή φίλου τοῦ ἀνθρώπου. Ἐκεῖνος δι᾿ αὐτό ἦλθεν εἰς τόν κόσμον, δι᾿ αὐτό ἔπαθε, δι᾿ αὐτό ἐσταυρώθη καί δι᾿ αὐτό ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Διά τόν ἄνθρωπον. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι προνόμιον ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος. Τήν τήρησιν τῶν ἀξιῶν τούτων διαπιστοῦντες, πληρούμεθα καυχήσεως καί ὑπερηφανείας. 
Τό εὔσημον τοῦτο τῆς προσφορᾶς καί τῆς κενωτικῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ἐπί 90 ἔτη τιμῶντες καί ἀναγνωρίζοντες ἀπό τῆς πνευματικῆς Μητρός σας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἤλθομεν εἰς τήν εὐλογημένην χώραν σας, κομίζοντες εἰρήνην καί εὐλογίαν καί ἀγάπην πρός πάντας, οἱ ὁποῖοι ἐζήσατε τό πάθος μέχρι σταυροῦ καί βιώνετε τήν ἀνάστασιν σήμερον μέ ὅλην τήν χάριν καί τήν ἀλήθειάν της, διό καί ἀπευθύνομεν πρός τήν πολιτειακήν καί πολιτικήν ἡγεσίαν, μέ ἐπί κεφαλῆς τούς Ἐξοχωτάτους Πρόεδρον καί Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας, καί τήν πνευματικήν ἡγεσίαν, τήν διανόησιν καί πρός τόν Ἐσθονικόν λαόν, Ὀρθόδοξον, Χριστιανικόν καί μή, πρός πάντα ἄνθρωπον, χαιρετισμόν τιμῆς καί συγχαρητηρίων, εὐχόμενοι μεθ’ὅλων πλούσια τά δωρήματα τοῦ Θεοῦ, διαρκῆ τήν πρόοδον καί τήν εὐημερίαν ἐν ἐλευθερίᾳ καί εὐδοκίᾳ τῆς Ἐσθονίας. 
Εἰρήνη τῇ Ἐσθονίᾳ, εἰρήνῃ τῷ κόσμῳ παντί. Ἀμήν.
 
πηγή: Φως Φαναρίου

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode