Ο πύργος της Βαβέλ.

2012-03-09 01:14

1ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν καὶ φωνὴ μία πᾶσιν 2καἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκε3καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί καἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον καἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός 4καὶ εἶπαν δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον οἡ κεφαλἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ.

Ιδού έκφραση  κενοδοξίας και  αλαζονείας.

5καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων . Χρειαζόταν ο Θεός ως πανταχού παρών να κατέβει στη γη για να διαπιστώσει το μέγεθος της παρανομίας; Όχι. Αλλά όπως λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τούτο το έκανε για να δείξει σε μας ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε εύκολα έναν αδελφό αν δεν βασανίσουμε πολύ καλά πρώτα την πληροφορία που λάβαμε εξετάζοντας την αλήθεια του πράγματος.

6καὶ εἶπεν κύριος ἰδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν Τους αφήνει ο Θεός μέχρι ένα σημείο να προχωρήσουν την εργασία τους για να γίνει σ' αυτούς η πείρα διδάσκαλός τους και τότε την κατάλληλη ώρα "ως άριστος ιατρός ταχείαν ποιείται την τομήν" (Χρυσόστομος).

7δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν ἵνα μἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον Ο πληθυντικός αυτός που χρησιμοποιεί εδώ ο Θεός δεν είναι μία συνομιλία με τους αγγέλους, αλλά ένας πληθυντικός μεγαλοπρεπείας ή αυτοσυγκεντρώσεως. (αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος)

Οι γλωσσολόγοι λένε πως η διαφοροποίηση των γλωσσών δεν είναι έργο μιας ημέρας ή ενός τόπου αλλά μακρού χρόνου. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Αγία Γραφή τονίζει τον ηθικό παράγοντα της γενέσεως των γλωσσών που είναι ο εγωισμός και η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό.

8καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς καἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον 9διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὄνομα αὐτῆς σύγχυσις ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς καἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς

Ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Βαβυλώνας έμεινε στην ιστορία για τους θρυλικούς Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας, αλλά και πλήθος ναών σε όλη την επικράτειά του.

Ο βασιλιάς, που αυτοαποκαλούνταν «μέγας αναστηλωτής και κτίτορας ιερών τόπων», έδωσε εντολή να επισκευαστεί και να αποκατασταθεί ο ναός Etemenanki, ένα επταώροφο κτίριο ύψους περίπου 300 ποδιών, επίσης γνωστός ως ζιγκουράτ, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στο θεό Μαρντούκ.

Οι ερευνητές της Βίβλου πιστεύουν ότι ο ναός αυτός ίσως είναι ο Πύργος της Βαβέλ.

Στη στήλη, ο Ναβουχοδονόσορ αναπαριστάται όρθιος, κρατώντας ένα ραβδί στο αριστερό του χέρι και έναν πάπυρο με τα σχέδια ανακατασκευής του Πύργου (ή ένα καρφί των θεμελίων) στο δεξί.

Η στήλη φέρει επίσης αναπαράσταση της πρόσοψης του Πύργου της Βαβέλ «όπου φαίνονται καθαρά οι αναλογίες των επτά κλιμάκων συμπεριλαμβανομένου του Πύργου στην κορυφή», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Συλλογής Schøyen.

Η εγχάραξη της στήλης περιλαμβάνει ακόμη και μία κάτοψη του Ναού, όπου διακρίνονται οι εξωτερικοί τοίχοι και η διάταξη του εσωτερικού του.

Ο ίδιος ο Ναβουχοδονόσορ λέει, σύμφωνα με τη μετάφραση της επιγραφής από τον καθηγητή George, «Έκτισα το θαύμα των λαών του κόσμου».

«Για πρώτη φορά έχουμε μια αναπαράσταση σύγχρονη της εποχής στην οποία ανακατασκευάστηκε και επεκτάθηκε ο Πύργος της Βαβέλ από τον Ναβουχοδονόσορα, αλλά και μία “λεζάντα” που καθιστά αναμφισβήτητη την ταύτιση», αναφέρει η Συλλογή Schøyenστον δικτυακό της τόπο.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode