ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

2013-09-24 19:50
 
φωτογραφίες: Ν. Μαγγίνας
 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ 
ΤΟΥ ΜΑΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ κ. κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ὡς ἀνεκοινώθη, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Σεπτεμβρίου, ἡ Α.Μακαριότης, ὁ Μητροπολίτης Σόφιας καί Πατριάρχης πάσης Βουλγαρίας κ. κ. Νεόφυτος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου ἐν ΗΠΑι, Καναδᾷ καί Αὐστραλίᾳ κ. Ἰωσήφ, Σεβ. Μητροπολίτου Δοροστόλου κ. Ἀμβροσίου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ζνεπόλεως κ. Ἰωάννου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Διονυσίου, Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰβάν Πετκώφ, καί Ἐντιμ. κ. κ. Θεοδώρου Ἀθανάσωφ, Προϊσταμένου τοῦ Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί Κυρίλλου Δημητρώφ, διερμηνέως, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς ἐκ Σόφιας εἰς τήν Πόλιν, πρός πραγματοποίησιν ἐπισήμου εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. 
Τήν Α. Μακαριότητα καί τήν τιμίαν συνοδείαν Αὐτῆς ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, οἵτινες συνώδευσαν αὐτούς εἰς τά Πατριαρχεῖα. 
 
 
Ἐκεῖ ἡ Α. Μακαριότης ἐγένετο δεκτός, μετά τῶν προβλεπομένων τιμῶν, καί προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, εἶτα δέ ὡδηγήθη Οὗτος εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης καί ἐγκαρδιότητος εἶχεν ἐπίσημον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, καί τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, γενομένων ἐπισήμων προσφωνήσεων. 
Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, εἶτα δέ διεξήχθησαν αἱ προβλεπόμεναι ἐπίσημοι συνομιλίαι μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, καθ’ ἅς συμπροήδρευσαν ἡ Α.Θ. Παναγιότης καί ἡ Α. Μακαριότης. 
 
 
Μετά τήν λῆξιν τῶν συνομιλιῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Βουλγαρίας καί ἡ τιμία Αὐτοῦ συνοδεία ὡδηγήθησαν εἰς τό Ξενοδοχεῖον Mövenpick, ἔνθα καί κατέλυσαν, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας παρετέθη δεῖπνον ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Halat. 
Τό Σάββατον, 21ην ἰδίου, οἱ συνοδοί τοῦ Μακαριωτάτου ἐξεναγήθησαν εἰς τά μνημεῖα τῆς Πόλεως, ἐνῷ τήν μεσημβρίαν οὗτοι μέ ἐπικεφαλῆς τήν Α. Μακαριότητα παρεκάθησαν εἰς παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Beyti. Προηγουμένως ὁ Μακαριώτατος ἐπεθεώρησε τά ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Βουλγαρικῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου συνεχιζόμενα ἀνακαινιστικά ἔργα. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Μακαριώτατος μετέβη, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, εἰς τόν ἐν Σισλῇ Βουλγαρικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Ρίλας καί ηὐλόγησεν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ἐνταῦθα Βουλγαρικήν παροικίαν, ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ δύο Προκαθήμενοι παρέστησαν εἰς τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer M. Koç, Ἐπιχειρηματίου, συναυλίαν, εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης θείας αὐτοῦ Sevgi Gönül, μεθ’ἥν παρετέθη δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ, πρός τιμήν τοῦ Μακ. ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ.
 
 
Πανηγυρική Συλλειτουργία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κ.κ. Νεοφύτου 
Τήν Κυριακήν, 22αν Σεπτεμβρίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἐν τάξει καί ἱεροπρεπείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, καθ΄ἥν συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας κ. Νεόφυτος. 
Μετ’ Αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ συνοδοί Ἱεράρχαι τῆς Α.Μακαριότητος καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας. 
Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Velev, Γενικός Πρόξενος τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, Ἰωάννης Δημαρᾶς, Δήμαρχος Πατρέων, καί Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, Καθηγηταί μετά μαθητῶν ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ζαππείου καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
 
 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσεφώνησε τόν Μακ. συλλειτουργόν Αὐτοῦ, Ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἀνταλλαγέντων καί ἀναμνηστικῶν δώρων, καί ἐν τέλει Οὗτοι ηὐλόγησαν τούς πιστούς, ψαλλομένων τῶν Πολυχρονισμῶν Αὐτῶν, μεθ’ ὅ ἡ Α. Μακαριότης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό ἐκκλησίασμα. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον ἄριστον ἐν τοῖς Πατριαρχείοις μετά προπόσεων, εἶτα δέ οἱ δύο Προκαθήμενοι ἐπεσκέψαντο ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐξοχ. Νομάρχην τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu, γενόμενοι δεκτοί μετ’ἐκδηλώσεων ὑψίστης τιμῆς. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, οἱ δύο Προκαθήμενοι, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῶν μετέβησαν εἰς τήν ἐν Χάλκῃ Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τήν εἴσοδον τῆς ὁποίας ὑπεδέξαντο Αὐτούς οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Πρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος αὐτῆς, καί παρέστησαν κατά τήν ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱ. Μονῆς δοθεῖσαν συναυλίαν, τῇ συμμετοχῇ μουσικῆς ὀρχήστρας καί διαφόρων καλλιτεχνῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Τουρκίας. Ἐν ἀρχῇ τῆς συναυλίας ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ἐν τῷ τέλει δέ αὐτῆς ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἑλληνιστί καί τουρκιστί.
 
Πηγή ΦΩς Φαναρίου

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode