ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ METAΞY 300 KAI 800 μ.Χ

2020-11-10 12:49

 

 

 • Βησιγότθοι: Έγιναν χριστιανοί αλλά ακολούθησαν τον αρειανισμό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσπάθησε να τους μεταστρέψει στην Ορθοδοξία, αλλά δεν τα κατάφερε. Όταν είχαν ηγεμόνα τον Αλάριχο έκαναν επιδρομή στην Ελλάδα (395) και κατόπιν μπήκαν στην Ιταλία όπου λεηλάτησαν τη Ρώμη (410). Προχώρησαν στη Γαλλία όπου ίδρυσαν δικό τους κράτος με πρωτεύουσα την Τολούζη, άλλοι πήγαν στην Ισπανία όπου ίδρυσαν κι εκεί κράτος. Όταν ήταν ηγεμόνας ο Ρεκαρέδας μεταστράφηκε στην καθολική εκκλησία και μαζί του πήγαν πολλοί αρειανοί. Το 589 κάλεσε σύνοδο στο Τολέδο όπου εκεί 64 επίσκοποι ομολόγησαν την  πίστη τους στον Υιό του Θεού ομοούσιον τω Πατρί και στο Άγιο Πνεύμα του εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενον και ομούσιον αυτώ (filioque). Μέχρι το τέλος του Στ΄ αι. ολόκληρη η Ισπανία επέστρεψε στην Ορθοδοξία. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξαν δύο αδελφοί επίσκοποι ο Ισίδωρος και ο Λέανδρος.
 • Ανατολικοί Γότθοι ή Οστρογότθοι:  Αυτοί πήραν τον αρειανισμό από τους Βησιγότθους. Κατοικούσαν στην Παννονία, σημερινή Ουγγαρία κι από κει κατέβηκαν στα νότια, μπήκαν στην Ιταλία και ίδρυσαν κράτος με πρωτεύουσα τη Ραβέννα. Σημαντικότερος βασιλιάς τους ήταν ο Θεοδώριχος (471-526), έκανε συμφωνία με τον Ζήνωνα και ο Οδόακρος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Ιταλίας και εκφρόνισε τον τελευταίο αυτοκράτορα της Ρώμης, τον Ρωμύλο Αυγουστύλο. Ο Ιουστινιανός πολέμησε σκληρά εναντίον τους, διέλυσε το κράτος των Οστρογότθων και ίδρυσε το βυζαντινό εξαρχάτο της Ραβέννας (544).
 • Βάνδαλοι και Σουήβοι: Κι αυτοί όπως και οι προηγούμενοι έγιναν αρειανοί. Προχώρησαν στη Γαλλία και την Ισπανία καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ο αρχηγός των Βανδάλων Γενζέριχος πέρασε στη Β. Αφρική κι εκεί ίδρυσε ισχυρό κράτος. Κυρίευσε και τη Ρώμη το 455. Το κράτος των Βανδάλων καταστράφηκε όταν ο Ιουστινιανός εκστρετάτευσε εναντίον τους (533).
 • Λογγοβάρδοι ή Λομβαρδοί: Ήρθαν από τα Ανατολικά και εγκαταστάθηκαν στην Παννονία. Άλλοι απ’αυτούς ήταν αρειανοί και άλλοι ειδωλολάτρες. Κυρίεψαν τις περισσότερες πόλεις της Ιταλίας και το Μιλάνο (569). Οι Λογγοβάρδοι μισούσαν οτιδήποτε Ρωμαϊκό και κατέστρεφαν τα πάντα στο πέρασμά τους.Αργότερα είχαν ορθόδοξη βασίλισσα την Θεοδελίνη, αλλά ούτε αυτή ούτε ο πάπας Γρηγόριος Α΄ κατάφερε τελικά να τους μεταστρέψει. Ο Ιουστινιανός Β΄ έστειλε στρατό εναντίον τους αλλά ηττήθηκε. Οι Λογγοβάρδοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις στην Ιταλία και κατόπιν στις σχέσεις με το Φραγκικό κράτος.
 • Βουργούνδιοι: Εγκαταστάθηκαν όταν τους πίεσαν οι Βάνδαλοι στο Ρήνο κι από κει στην Ν. Γερμανία. Από κει προχώρησαν και εγκαταστάθηκαν στη Σαβοΐα με κέντρο τη Γενεύη. (443). Δε΄χτηκαν τον αρειανισμό από τους Βησιγότθους. Την εποχή του βασιλιά Σιγισμούνδου (515) άρχισαν να μεταστρέφονται  στην Ορθοδοξία με τις ενέργειες του επισκόπου της Βιέν, Αβίτου.
 • Φράγκοι: Ένα από τα πιο σημαντικά γερμανικά φύλα. Προέρχονταν από τον κάτω Ρήνο και στα μέσα του Ε΄ αι. εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία. Αρχικά ήταν ειδωλολάτρες αλλά εκχριστιανίστηκαν και έγιναν Ορθόδοξοι. Ο βασιλιά τους Χιλδερίκος αν και ειδωλολάτρης τιμούσε τους χριστιανούς. Ο γιος του και διάδοχό του Χλοδοβίκος 15 μόλις ετών προχώρησε στην κατάκτηση και της νότιας Γαλλίας. Ο Οδόακρος που δραστηριοποιούνταν στην Ιταλία παντρεύτηκε την αδελφή του Χλοδοβίκου κι έτσι οι αρειανοί εισχώρησαν και επέδρασαν στους Φράγκους. Αυτό όμως ήταν προσωρινό γιατί ο Χλοδοβίκος νυμφέυθηκε την Κλοτλίδη η οποία ήταν πριγκίπισσα από την Βουργουνδία, ορθόδοξη και τα παιδιά του ς έγιναν κι αυτά ορθόδοξα. Πριν την κρίσιμη μάχη με τους Αλαμάνους, ο βασιλιά υποσχέθηκε πως αν κερδίσει θα γίνει κι αυτός χριστιανός όπερ και εγένετο. Το παράδειγμά του ακολούθησαν άλλοι 3000 στρατιώτες και αξιωματούχοι. Τον Χλοδοβίκο ονόμασαν πολλοί νέο Κωνσταντίνο στο πρόσωπο του οποίο οι Ορθόδοξοι βρήκαν έναν προστάτη. ΟΧλοδοβίκος αργότερα νίκησε τους Βησιγότθους οι οποίοι μετοίκησαν στην Ισπανία. Πέθανε το 511 αφού κυρίευσε το μαγαλύτερο μέρος της Γαλλίας και στερέωσε το βασίλειο των Φράγκων.
 • Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Οι Ρωμαίοι έφυγαν από τη Μ. Βρατανία στις αρχές του Ε΄ αι. Στα μέρη που εγκατέλειψαν, εγκαταστάθηκαν  οι Πίκτοι από τα βόρεια και οι Σκώτοι από την Ιρλανδία. Οι Σκώτοι και οι Βρίτοι κάλεσαν τους Άγγλους, τους Σάξονες και τους Γιούτους να τους βοηθήσουν κι αυτοί εγκαταστάθηκαν στη χώρα, αφού δεν υπήρχε δύναμη ικανή να τους εμποδίσει. Οι Βρίτοι αναγκάστηκαν ν’ αποσυρθούν δυτικά στην Ουαλλία και άλλοι πήγαν στη Βρετάνη της Β. Γαλατίας όπου και εγκαταστάθηκαν. Οι νέοι επιδρομείς είχαν έρθει από την Γερμανία. Ο χριστιανισμός στα μέρη όπου εγκαταστάθηκαν οι αγγλοσάξονες εξαφανίστηκε, διατηρήθηκε όμως στους Βρίττους (Ουαλλία, Κορνουάλη). Εκεί οι μοναχοί κουρεύονταν με την κουρά του Απόστολου Ιωάννη, κούρευαν δηλαδή το μπροστινό μέρος του κεφαλιού, είχαν μυστική εξομολόγηση, ως κέντρα εκκλησιατικού βίου είχαν τα μοναστήρια και οι ηγούμενοι ήταν επίσκοποι.  Σιγά0σιγά οι αγγλοσάξονες εκχριστιανίστηκαν. Όλοι όμως οι Ιεραπόστολοι εργάζονταν ανεξάρτητα από τη Ρώμη και δεν είχαν καμμία σχέση μ’ αυτή. Σημαντικό ρόλο έπαιξε αργότερα ο πάπας Γρηγόριος Α΄, ο οποίος το 596 οργάνωσε ιεραποστολή με αρχηγό τον Αυγουστίνο και 40 ακόμη μοναχούς. Ο Αυγουστίνος με την βοήθεια του βασιλιά Έθελμπερτ τον οποίο βάπτισε ίδρυσε εκκλησία και ο ίδιος έγινε μητροπολίτης Καντέρμπουρυ. Αργότερα ιδρύθηκαν δύο ακόμη εκκλησιαστικές επαρχίες, αυτή του Λονδίνου και της Υόρκης.  Μετά από μακρά «μάχη» επιβλήθηκαν τελικά στις νέες αυτές εκκλησίες τα Ρωμαϊκά έθιμα, εισήγαγαν τη Ρωμαϊκή λειτουργία, τη μελωδία και τα ενδύματα των κληρικών καθώς και τον μοναχικό κανόνα του αγ. Βενεδίκτου.
 • Ιρλανδία: Εκεί έδρασε ο βρετανός Πατρίκιος. Πειρατές τον έφεραν εκεί ως αιχμάλωτο. Εκείνος δραπέτευσε και πήγε στη Γαλατία όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Στη συνέχεια γύρισε πάλι πίσω στην Ιρλανδία όπου κήρυξε για τριάντα χρόνια (432-461). Ίδρυσε το μοναστήρι του Αρμά και οι ηγούμενοί του έγιναν αρχηγοί της εκκλησίας. Ένα ςαπό τους πιο δραστήριους μοναχούς της περιοχής ήταν ο Κολούμπα (521-597) ο οποίος κατόρθωσε να εκχριστιανίσει τους Πίκτους. Τους Πίκτους προς τα νότια είχε εκχριστιανίσει ο Νίνιαν. 
 • Δ. Γερμανία: Εκτός από τα γερμανικά φύλα για τα οποία έγινε λόγος παραπάνω, υπήρχαν και άλλα εγκατεστημένα ανάμεσα στο Ρήνο και στον Έλβα μέχρι τη Β. θάλασσα. Ο μεγαλύτερος ιεραπόστολος της Γερμανίας ήταν ο Βονιφάτιος, γεννημένος στην Αγγλία το 680. Ίδρυσε πολλά μοναστήρια. Έστεψε  τον Πιπίνο τον Βραχύ βασιλιά των Φράγκων. Βοήθησε στην επιβολή του Καρόλου Μαρτέλ προετοιμάζοντας έτσι την κατοπινή κυριαρχία του Καρόλου του Μεγάλου. Σκοτώθηκε όμως από ειδωλολάτρες καθώς κήρυττε σε μια περιοδεία του στη Φριζία. Για το μεγάλο ιεραποστολικό του έργο που προσέφερε τον θεωρούν ως απόστολο της Γερμανίας. 
 • Σκανδιναυικές χώρες: Ο χριστιανισμός ήρθε στη Δανία για πρώτη φορά τον Θ΄ αι.  την εποχή του Λουδοβίκου του Ευσεβή, γιου του Μ. Καρόλου. Ο ηγεμόνας της χώρας Χάραλντ βαπτίστηκε το 826 στη Μογουντία. Το 834 διορίστηκε αρχιεπίσκοπος στο Αμβούργο και το έκανε κέντρο για τη διάδοση του χριστιανισμού και στις άλλες Σκανδιναυικές χώρες. Τον χριστιανισμός όμως τον στερέωσε οριστικά ο βασιλιάς Κανούτος (1024-1035) ο οποίος ένωσε τη Δανία με την Αγγλία που είχε κατακτήσει ο πατέρας του, έστειλε ιερείς, ίδρυσε επισκοπές κι έτσι η Δανία έγινε χριστιανική χώρα.  Στη Σουηδία ο χριστιανισμός στερεώθηκε την εποχή του Έριχ του Αγίου (1160). Στη Νορβηγία επιβλήθηκε ο χριστιανισμός από τον βασιλιά Μάγνο Αγαθό (1635).
 • Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή την περίοδο έδρασαν στη Δύση μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες.Μεταξύ άλλων: Ονωράτος, Ιωάννης Κασσιανός, Καισάριος επίσκοπος Αρελάτης, Μαρτίνος της Τουρ, Πατρίκιος, Κολούμπα, Βενέδικτος, Ιωάννης Κασσιόδωρος, πάπας Γρηγόριος Α΄.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode