Ερμηνεία ΙΑ΄κεφαλαίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο

2017-04-09 01:10

Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν  ᾿Ιησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦμετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

Γιατί αναχώρησε ο Ιησούς; Διότι αν δεν απομακρύνονταν και θεράπευε Εκείνος τους ασθενείς, τότε κανείς δεν θα προσέρχονταν στους μαθητές.

2 ῾Ο δὲ ᾿Ιωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ  ἐρχόμενος  ἕτερον προσδοκῶμεν

Είναι φανερό ότι ο Ιωάννης όχι λόγο δυσπιστίας, -άλλωστε ο ίδιος πριν από λίγο καιρό πληροφορήθηκε όχι από άνθρωπο αλλά από το Άγιο Πνεύμα ότι ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού-.

Οι μαθητές του Ιωάννη έτρεφαν φθόνο κατά του Χριστού. Είχαν τον Ιωάννη όχι για απλό άνθρωπο αλλά για κάτι τις το ανώτερο. Τώρα έβλεπαν τον διδάσκαλό τους να ελαττώνεται, την αποστολή του να τελειώνει και τον Χριστό να αυξάνει. Το γεγονός αυτό έκανε τον φθόνο τους να μεγαλώνει. Ο Ιωάννης λοιπόν φοβήθηκε μήπως μετά τον θάνατό του αφήσει πίσω του κάποια πονηρά υπόνοια και παραμείνουν έτσι οι μαθητές του μακριά από τον Χριστό.

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·

5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιλεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶἀκούουσινεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Βλέπετε, πως ο Χριστός δεν απάντησε «εγώ είμαι», αλλά άφησε τους μαθητές του Ιωάννη να διδαχθούν από τα γεγονότα. Άλλωστε, αν έλεγε πως Αυτός ήταν ο Μεσσίας δεν θα γίνονταν πιστευτός. Γνωρίζοντας τον φθόνο τους και τους κρυφούς τους λογισμούς συμπλήρωσε:

6 καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

7 Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ ᾿Ιησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου· τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;

Οι μαθητές του Ιωάννου έφυγαν αναπαυμένοι από την συνάντησή τους με τον Χριστό. Παρέμειναν όμως πίσω οι ακροατές και οι αυτόπτες μάρτυρες αυτής της συνάντησης. Ήταν πολύ φυσικό αυτοί να διερωτηθούν: «Τι; Μήπως άλλαξε γνώμη για τον Ιησού ο Ιωάννης;» Γι’ αυτό ο Χριστός ξεκαθαρίζει πως ο Πρόδρομος δεν ήταν ευμετάβλητος, αλλά πολύ σταθερός στην πίστη του. και έτσι με τον λόγο αυτό αναιρεί αυτές τις υποψίες. Αλλά και αν αυτή η γνώμη του Χριστού δεν τους αρκούσε τους προκαλεί να εξετάσουν τον βίο του Ιωάννου:

8 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.

Ο Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης έζησε όλη του την ζωή στην έρημο, δεν είχε στέγη, ούτε κρεβάτι , δεν τρέφονταν σαν όλους τους ανθρώπους, ούτε απολάμβανε κάτι από τα ανθρώπινα, αλλά παράλληλα αντί να ήταν άγριος και απόμακρος, ήταν πολύ ήρεμος και ευθύς στις απόψεις του. Ήλεγξε με παρρησία το αμάρτημα του βασιλέως και για τον λόγο αυτό μπήκε στην φυλακή.

9 ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.

10 οὗτος γάρ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

11 ἀμὴν λέγω ὑμῖνοὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ιωάννου τοῦβαπτιστοῦ·  δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν

Ο Χριστός τελειώνει το εγκώμιό Του προς τον Ιωάννη, αλλά κλείνοντας προλαβαίνει τις παρερμηνείες ότι τάχατις ο Ιωάννης ήταν μεγαλύτερος του Ιησού καθόσον το πλήθος είχε τον Χριστό για φάγο και οινοπότη.

12 ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.

13 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως ᾿Ιωάννου προεφήτευσαν.

Εδώ ο Ιησούς για τον εαυτό Του ουσιαστικά μιλά. Διότι εάν έχουν εκπληρωθεί οι προφητείες μέχρι τον Ιωάννη, τότε «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» διότι οι προφήτες μέχρι τον Ιωάννη προεφήτευσαν. Επομένως «εφόσον εγώ ήρθα, μην περιμένετε άλλον». Η πίστη αυτή είναι τόσο σαφής ώστε πολλοί –οι βιασταί- αρπάζουσιν αυτήν.  

14 καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν ᾿Ηλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.

15  ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω

Τι λέει η γραφή; Σε ποιον προφήτη αναφέρεται ο Χριστός; -Στον Μαλαχία ο οποίο είπε: «Θ’ αποστείλω εις σας τον Θεσβίτη Ηλίαν, ο οποίος θα επαναφέρει εις την καρδίαν του Πατρός την αγάπη διά τα τέκνα Του».  Και γιατί λέει «ει θέλετε δέξασθαι»; Διότι δεν θέλει να πιέσει. Κανέναν δεν θέλει να αναγκάσει να το δεχτεί αυτό. Άλλωστε και οι δύο Ηλίας-Ιωάννης είχαν την ίδια αποστολή. Και οι δύο έγιναν πρόδρομοί του Ιησού Χριστού.

16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶ παιδίοις καθημένοις ἐν ἀγοραῖς, ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑταίροις αὐτῶν λέγουσιν·

17 ηὐλήσαμεν ὑμῖνκαὶ οὐκ ὠρχήσασθεἐθρηνήσαμεν ὑμῖνκαὶ οὐκ ἐκόψασθε

18 ἦλθε γὰρ ᾿Ιωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνωνκαὶ λέγουσι· δαιμόνιον ἔχει

19 ἦλθεν  υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνωνκαὶ λέγουσιν· ἰδοὺ ἄνθρωποςφάγος καὶ οἰνοπότηςτελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν.

Με άλλα λόγια ο Χριστός λέει ότι και οι δύο, Χριστός-Ιωάννης , ο καθένας από διαφορετικό δρόμο πέτυχαν τα ίδια πράγματα. Μα θα πει κανείς, τότε γιατί και ο Χριστός δεν βάδισε τον ίδιο δρόμο με τον Ιωάννη; Γιατί προτίμησε να πηγαίνει στα συμπόσια;

Απ. –Μα στην ουσία και ο Κύριος τον ίδιο δρόμο με τον Ιωάννη βάδισε. Σαράντα μέρες νήστεψε στην έρημο, και καθ’ όλη την περιοδεία Του δεν είχε που την κεφαλή κλίνει. Άλλωστε ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα, δεν είχε τίποτα περισσότερο να επιδείξει παρά μόνο την λιτή του ζωή. Ο Χριστός όμως πλείστα θαύματα επιτέλεσε και στενά συναναστράφηκε με τους ανθρώπους.

Όμως οι Ιουδαίοι και τους δύο κατηγόρησαν, σε κανέναν δεν αναπαύτηκαν.

καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς!

Δηλαδή ακόμη κι αν εσείς δεν πιστεύετε, δεν μπορείτε όμως στο μέλλον να με κατηγορείτε.

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν·

21 οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοιΒηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαναἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖνπάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναιμετενόησαν

Επειδή και πάλι δεν τους έπεισε τώρα τους ταλανίζει. Και για να πληροφορηθείς ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν εκ φύσεως άπιστοι  ανέφερε συγκεκριμένες πόλεις εκ των οποίων ο Φίλιππος και άλλοι τέσσερις απόστολοι κατάγονταν . (Βηθσαϊδά)

22 πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.

23 καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

24 πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως  σοί

Ασφαλώς δεν αναφέρει τα Σόδομα χωρίς λόγο, αλλά για να αυξήσει την εναντίον τους κατηγορία. Διότι λέγοντας αυτό, τους αποδεικνύει ως τους χειρότερους όλων των εποχών.

Αυτά όμως να τα ακούσουμε κι εμείς. Διότι οι Σοδομίτες ό, τι έκαναν το έκαναν πριν τον νόμο. Εμείς οι άνθρωποι του νόμου ποιας συγγνώμης αξίζουμε, όταν μισούμε τους ξένους, κλείνουμε τα σπίτια μας σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη. Στη πραγματικότητα κλείνουμε την πόρτα μας στον Χριστό και στους αποστόλους οι οποίοι μας δίδαξαν την αγάπη δίχως όρους.

 

Θέμα διαλόγου: περί αισχρολογίας

1.   Χαίρεσαι να ακούς αισχρολογίες; Τότε γιατί γελάς ακούγοντάς τες;

2.   Τι; Θα πεις ότι εσύ δεν λες αλλά μόνον ακούς; Ο Απόστολος Παύλος είπε Χαίρετε εν Κυρίω, όχι εν διαβόλω.

3.   Η τηλεόραση, οι αισχρές θεατρικές παραστάσεις ευθύνονται για την ηθική κατάπτωση της κοινωνίας μέσω των προτύπων που προωθούν;

4.   Γνώμη: Μα τι; θα μας πεις τα πάντα να ανατρέψουμε; Μα ακριβώς τώρα είναι που τα πάντα έχουν ανατραπεί.

5.   Αν εξαφανίζονταν η τηλεόραση θα εξαφανίζονταν ή έστω θα ελαττώνονταν η η αισχρολογία;

6.   Γνώμη: Η πρόταση υπάρχει: Μην καταργήσετε την τηλεόραση αλλά ας παραμείνει άχρηστη με το να μην την ανοίγει κανείς για να δει τα αισχρά της προγράμματα παρά μόνο τα ωφέλιμα αν υπάρχουν.

7.   Θέλεις να ψυχαγωγηθείς; Πήγαινε περίπατο, επισκέψου αξιοθέατα μοναστήρια, ναούς.

25 ᾿Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις· 

26 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. 

Τι δηλαδή, χαίρεται με την απώλεια των «σοφών και συνετών» διότι εκείνοι δεν τα γνώρισαν όλα αυτά; -Ασφαλώς όχι. Αλλά αυτή είναι η άριστη οδός της σωτηρίας, το να μην εξαναγκάζει εκείνους που περιφρονούν και δεν θέλουν να δεχτούν τα λεγόμενα. Επειδή όμως προσκλήθηκαν να γίνουν καλύτεροι, αλλά τα απέφυγαν όλα αυτά από δειλία και τα περιφρόνησαν, διά τούτο έμειναν έξω απ’ αυτήν την αποκάλυψη.

Άλλωστε σε άλλους οι αποκαλύψεις του Θεού προξενούν χαρά και σε άλλους λύπη και στεναχώρια.

27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 

Λέγοντας αυτά κάποιοι νόμιζαν ότι πρόκειται περί δύο διαφορετικών θεών. Δεν λέει όμως αυτό. Αλλά γνωρίζει τόσο καλά τον Πατέρα διότι έχει ίδια ουσία μ’ Αυτόν. Άλλωστε πότε το είπε αυτό; Όταν οι μαθητές γύρισαν έχοντας στο όνομά Του κάνει τόσα πολλά θαύματα και έτσι διά των έργων γνώρισαν την δύναμή Του. Στην πραγματικότητα άλλωστε, ούτε και τον Υιό γνωρίζουμε παρά μερικώς. Λέγει ο Παύλος: Τώρα είναι μερική η γνώσις μας και μερικώς προφητεύομεν περί Αυτού»

28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

Ελάτε όχι για να σας ζητήσω ευθύνες, αλλά για να σας ξεκουράσω, επειδή ενδιαφέρομαι για την σωτηρία σας.

29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 

30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. 

Μη φοβηθείτε επειδή είπα ζυγό, ή φορτίο, διότι είναι ελαφρό. -Αν γίνει κάποιος ταπεινός, πράος και επιεικής τότε έμαθε ότι αυτή η αρετή είναι η μητέρα της ευσεβείας. Και έχοντα αυτήν την αρετή, δεν θα είσαι ωφέλιμος μόνο στους άλλους, αλλά θα βρεις και την ανάπαυση στην ψυχή σου.

-Τι λοιπόν φοβάσαι μήπως μειωθείς αν γίνεις ταπεινός; Κοίταξε λέει εμένα και τότε θα κατανοήσεις πλήρως πόσο μεγάλο αγαθό είναι ταπεινοφροσύνη.

 

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode