Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Παρασκευής 19/10/2018 Ιωήλ προφήτου Λουκ. ι΄1-15

2018-10-18 19:05

 

Ι´\ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 2 ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς· ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 3 ὑπάγετε· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 4 μὴ βαστάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ ὑποδήματα, καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. 5 εἰς ἣν δ᾿ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε, πρῶτον λέγετε· εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 6 καὶ ἐὰν ᾖ ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ᾿ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾿ ὑμᾶς ἐπανακάμψει. 7 ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾿ αὐτῶν· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστι· μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 8 καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ δέχωνται ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, 9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς· ἤγγικεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 10 εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε· 11 καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἀπὸ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν· πλὴν τοῦτο γινώσκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ᾿ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 12 λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 13 οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν. 14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ἢ ὑμῖν. 15 καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Είδαμε χθες για την αποστολή των εβδομήκοντα. Σήμερα ο Κύριος δίνει λεπτομερείς συμβουλές για το πώς πρέπει να επιτελέσουν το έργο τους.

Πρώτα λέει πρέπει να στραφούν προς τους ισραηλίτες

Δηλαδή παρά το ότι αυτοί με αποστρέφονται και με συκοφαντούν, πρώτα σ’ αυτούς να στραφείτε για να διορθωθούν. Πως τους ονομάζει; Πρόβατα που έχουν χαθεί. Έτσι κανείς πλέον δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Χριστό ότι δεν νοιάστηκε γι’ αυτούς και ότι στράφηκε κατευθείαν προς τους ειδωλολάτρες. Τι όμως έπρεπε να πουν σ’ αυτούς οι μαθητές; Ποιο ήταν το περιεχόμενο του κηρύγματός τους;

Τίποτα το αισθητό δεν κηρύττουν όπως έκαναν παλαιότερα οι προφήτες, αλλά την βασιλεία των ουρανών κηρύττουν και όλα όσα έχουν σχέση μ’ αυτήν. Και είναι ανώτεροι οι μαθητές του Κυρίου από τους προφήτες, διότι αυτοί δέχονται την αποστολή τους χωρίς αμφιβολία, αλλά με υπακοή και προθυμία.

Τους δίνει οδηγίες για την συμπεριφορά τους, ώστε να έχει αξία το θαύμα. Τους απαγορεύει να ενεργούν από φιλοχρηματία. Με αυτόν επίσης τον τρόπο τους υπενθυμίζει, ότι την δύναμη αυτή την έλαβαν οι μαθητές ως δωρεά και όχι βάση της αξίας τους.

 Τους απαλλάσσει επίσης από κάθε είδους φροντίδα. Μοναδική τους φροντίδα θα πρέπει να είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Παρότι λοιπόν είναι άνθρωποι, τους αποστέλλει ωσάν αγγέλους, απαλλάσσοντάς τους από κάθε υλική φροντίδα.

Μέχρις ότου ολοκλήρωναν το έργο τους οι απόστολοι σε έναν τόπο, έπρεπε να κρίνουν κάποιον άξιο στου οποίου το σπίτι  θα διέμεναν. Και αυτό θα τους προφύλασσε από τα πολλά και περιττά τραπεζώματα και την γαστριμαργία. Έπειτα αν άλλαζαν συνεχώς σπίτια θα στενοχωρούσαν αυτόν που αρχικά τους φιλοξένησε.

Βλέπεις μέχρι ποιο σημείο προχωρεί συμβουλεύοντάς τους;

Εάν κάποιος τους καλοδεχτεί θα έρθει σ’ αυτόν η ευλογία της ειρήνης. Αλλά και εκείνος που θα τους υβρίσει δεν πρέπει να ακούσει περιττούς λόγους από τους αποστόλους, απλά θα χάσει την ευλογία της ειρήνης και έπειτα θα τον βρουν οι συμφορές που βρήκαν τους κατοίκους των Σοδόμων και των Γομόρρων.

14 κα ς ἐὰν μ δξηται μς μηδ κοσ τος λγους μν, ξερχμενοι ξω τς οκας τς πλεως κενης κτινξατε τν κονιορτν τν ποδν μν. 

Τι συμβολίζει η πράξη αυτή; Ότι δεν πήραν τίποτα απ’ αυτούς. Αλλά θα πει κάποιος και ποια η ζημιά για εκείνους που έχασαν αυτή την ειρήνη; -Απαντούμε: Ο ίδιος ο Χριστός απέδειξε αυτήν αναγκαία και σπουδαία, αφού φεύγοντας από την γη κατά την Ανάληψή Του λέγοντας: «Σας αφήνω ειρήνη, σας δίδω την δική μου ειρήνη», και πρέπει να πράττουμε τα πάντα ώστε να την απολαμβάνουμε. Τέτοια ειρήνη απλόχερα δίνει σήμερα η Εκκλησία διά των επισκόπων και πρεσβυτέρων της Εκκλησίας μας.


 

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode