Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Σαββάτου 1/9/2018 Αρχή Ινδίκτου Λουκ 4, 16-22

2018-08-31 22:24

16 Καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· 18 Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν,

19 κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισε· καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ᾿Ιωσήφ; 

 

Αρχή Ινδίκτου αγαπητού αναγνώστες είναι σήμερα και για την Εκκλησία μας είναι πρωτοχρονιά. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή συγκομιδής καρπών  και προετοιμασίας για τον νέο κύκλο βλαστήσεως, ταίριαζε οι χριστιανοί  να εορτάζουν την αρχή της γεωργικής περιόδου αποδίδοντας ευχαριστίες στο Θεό για την εύνοιά Του προς την κτίση.

       Αυτή την ημέρα ο Ιησούς Χριστός εισήλθε στην συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ησαΐου ανέγνωσε το χωρίο, όπου ο προφήτης ομιλεί επ’ ονόματος του Σωτήρος: «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν». (Λουκ. 4,18). Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε, για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητός Του.

         

Πόσο ανόητοι ήταν Ιουδαίοι, διότι ενώ είχαν δει πολλά παραδείγματα στην Παλαιά εποχή, είχαν δει άγια παιδιά να βγαίνουν από άσημους πατέρες, καθόσον και ο Δαυίδ ήταν υιός του άσημου γεωργού του Ιεσσαί, και ο Αμώς υιός γιδοβοσκού, αλλά και ο Μωυσής είχε πατέρα που πολύ απείχε απ’ αυτόν. Μάλιστα δε διερωτώμενοι έλεγαν, από πού προήλθαν σ’ αυτόν

αυτές οι δυνάμεις; Ονομάζοντας τα θαύματα δυνάμεις. Δεν κατάλαβαν ποτέ οι άμοιροι ότι στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶ.  Τι τους είπε λοιπόν ο Χριστός ; οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ (Ματθ. 13,53) και δεν έκανε στη Ναζαρέτ κανένα θαύμα. Γιατί; Διότι δεν απέβλεπε στην επίδειξη δυνάμεως, αλλά προς το συμφέρον εκείνων. Για ποιο συμφέρον ομιλούμε; Για να μη τυχόν βλέποντας οι Ναζωραίοι θαύματα αύξαναν την καταδίκη τους.

Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους καλή χρονιά με προσοχή ώστε να έχουμε τα μάτια της καρδιάς μας πάντοτε ανοιχτά ώστε να συμβαδίζουμε κάθε στιγμή της ζωής μας μαζί με το Σωτήρα Χριστό στον Οποίο ανήκει η δύναμη και η δόξα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
 

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφάνου
 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode