Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Σαββάτου 1 Δεκεμβρίου 2018 Ναούμ του προφήτου Λουκ. ιβ΄32-40

2018-11-30 17:06

32 Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 33 πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· 34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 35 ῎Εστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι· 36 καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε ἀναλύσει ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
37 μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 38 καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ καὶ εὕρῃ οὕτω, μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι. 39 τοῦτο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. 40 καὶ ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἕτοιμοι· ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

Και πάλι αγαπητοί αναγνώστες σήμερα ο Κύριος βάζει τον ακροατή του λόγου Του σε εγρήγορση. Μας  φανερώνει για μία ακόμη φορά ότι θα έλθει αστραπιαίως και αιφνιδίως κι ενώ οι περισσότεροι θα επιδίδονται σε απολαύσεις. Έτσι και κατά την εποχή του αντιχρίστου θα εμφανιστούν σε έντονο βαθμό γαστριμαργίες, απολαύσεις, ηδονές, διασκεδάσεις, μεθύσια, μεθυσμένοι όμως από την αναισθησία τους, οι ασεβείς άνθρωποι δεν θα αντιληφθούν τα σημεία των καιρών.

Κάποιοι αδαείς νομίζουν πως ο Χριστός δεν φανέρωσε το πότε ακριβώς θα γίνει η Δευτέρα του Παρουσία διότι δεν γνώριζε.

Είναι αμάθεια να το νομίζουν όμως αυτό. Διότι ο Χριστός ως Ομοούσιος τω Πατρί όλα τα γνωρίζει και τίποτα δεν διαφεύγει της προσοχής Του ως πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Γνωρίζει λοιπόν και την ημέρα και την ώρα. Και στα χέρια του είναι ο χρόνος αφού Αυτός τον δημιούργησε. Άρα γνωρίζει και την ημέρα και την ώρα που εμείς θα πεθάνουμε.

Γιατί όμως δεν μας την αποκαλύπτει;

 

Διότι δεν μας συμφέρει μία τέτοια γνώση. Μας απομακρύνει λοιπόν από την γνώση αυτή  για να μας  κρατά σε διαρκή αγωνία και επαγρύπνηση.  Γι ‘ αυτό λέει «γρηγορείτε». Και δεν μας αποκαλύπτει για να αγρυπνούμε.

Αν γνώριζαν οι πολλοί το πότε θα πεθάνουν θα έδειχναν προθυμία προς τον Θεό μόνο την ώρα εκείνη. Γι’ αυτό έκανε το τέλος του καθενός άγνωστο.


 

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode