Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Σαββάτου 15/9/2018 Μετά την εορτή, Φιλοθέου οσίου Ιω. η΄, 21-30

2018-09-14 21:55

21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 22 ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι· μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 23 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· σὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ἤκουσα παρ' αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον.

27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ. 29 καὶ ὁ πέμψας με μετ' ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὁ πατήρ, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Που υπάγει; Το λέει παρακάτω «εγώ εκ των άνω ειμί». Άρα αν κανείς δεν είναι ουράνιος άνθρωπος δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Ιησού στην ουράνια δόξα Του. Και πως γίνεται κανείς να γίνει ουράνιος άνθρωπος όντας χοϊκός και γήινος; Μάθε το πώς, παρατηρώντας ότι πριν την Ανάσταση προηγείται η σταύρωση. Και ο Χριστός σταυρώθηκε εκούσια και ηθελημένα δεικνύοντας έτσι ότι η σταύρωση είναι μυστήριο και εορτή. 
Και με όλα αυτά μας πείθει να προσέχουμε και να προστρέχουμε  πάντοτες στις Γραφές και από την άλλη  δηλώνει ότι σταυρώνεται με απόφαση του Θεού και για να δείξει ότι ο Εκείνος δεν είναι ξένος από την Παλαιά Διαθήκη. Επίσης, με τον λόγο αυτό τους δείχνει ποιοι ήταν οι απόστολοι πριν την σταύρωση και ποιοι θα γίνουν μετά απ’ αυτήν. Πριν ήταν φοβισμένοι και διασκορπισμένοι, μετά ισχυροί και άκαμπτοι σαν από διαμάντι.

Και έτσι μετά την σταύρωση όλοι και δι’ Αυτού και διά των μαθητών γνώρισαν ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας αφού εκπλήρωσε όλες τις Γραφές με το εκούσιο πάθος Του και αφού τις εκπλήρωσε τις κατήργησε κιόλας φέρνοντας στην θέση του παλαιού  τον ανακαινισμένο νέο νόμο δηλαδή την Καινή Διαθήκη.
 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode