Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Σαββάτου 26/10/2018 Νέστορος μάρτυρος Λουκ. η΄16-21

2018-10-26 17:28

 

16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. 17 οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς· μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι οι αδελφοί μου»; Και αυτό δεν το έλεγε διότι ντρέπονταν για την μητέρα του, διότι αν ντρέπονταν δεν θα γεννιόταν από εκείνη την μήτρα, αλλά για να δηλώσει ότι αυτή δεν είχε να ωφεληθεί σε τίποτα από το γεγονός αυτό εάν δεν έπραττε όλα τα πρέποντα. Διότι εκείνο που έπραξε η Θεοτόκος πήγαζε από περιττή φιλοδοξία, διότι ήθελε να δείξει στα πλήθη ότι εξουσιάζει και κατευθύνει τον υιό της, επειδή δεν ήταν ακόμη σε θέση να φανταστεί κάτι σπουδαίο περί Αυτού και γι’ αυτό τον πλησίασε με τρόπο τελείως ακατάλληλο. Πρόσεξε λοιπόν την υπερηφάνεια αυτής και εκείνων. Διότι έπρεπε να ακούσουν την ομιλία Του μαζί με το πλήθος περιμένοντας να τελειώσει τον λόγο Του, αλλά δίχως να περιμένουν τον φωνάζουν έξω, και μάλιστα παρουσία πολλών άλλων. Και τι ήταν αυτό που ήθελαν να του πουν; Διότι αν ήταν για τα δόγματα της αληθείας έπρεπε την συζήτηση αυτή να την κάνουν παρουσία όλων για να ωφεληθούν. Όμως αυτό το έκαναν από φιλοδοξία. Ο Ιωάννης μάλιστα μαρτυρεί ότι ούτε οι αδελφοί του πίστευαν σ’ Αυτόν. Ο Χριστός λοιπόν με αυτή την μετρία επιτίμηση υπενθυμίζει στην Παναγία ότι δεν είναι μόνον υιός της, αλλά και Κύριός της. Μία είναι η πραγματική συγγένεια, το να πράττει κανείς το θέλημα του Θεού. Διότι είναι δυνατόν ο κατά σάρκα γονέας να μην είναι πατέρας, και αυτός που δεν εγέννησε να είναι.

            Βέβαια ας προσέξουμε ότι δεν έβγαλε καταδικαστική απόφαση διότι δεν είπε δεν είναι αυτή μητέρα Μου και αυτοί δεν είναι αδελφοί μου, αλλά είπε ότι αν θέλουν να είναι πραγματικά μητέρα και αδελφοί Μου θα πρέπει να πράξουν το θέλημα του Πατρός Μου. Με αυτή λοιπόν την ενέργειά Του ο Χριστός όπως και άλλοτε στον εν Κανά γάμο θεράπευσε τον πάθος της κενοδοξίας και παράλληλα απέδωσε την πρέπουσα τιμή.

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφάνου "από την μελέτη στον Ιερό Χρυσόστομο" 

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode