Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τετάρτης 12/9/2018 Απόδοση της εορτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου Ιω ια΄47-54

2018-09-12 01:12

 

47 Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ ἔλεγον· τί ποιοῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ σημεῖα ποιεῖ; 48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ρωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 49 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, 50 οὐδὲ διαλογίζεσθε ὅτι συμφέρει ἡμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 51 τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου προεφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, 52 καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ' ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 53 ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 54 ᾿Ιησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿Εφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 

            Είδες την απερίγραπτη διαφθορά των ιουδαϊκών πραγμάτων; Ενώ επιχειρούν παράνομα πράγματα επισκέπτονται τον αρχιερέα θέλοντας να πάρουν το δικαίωμα για την παρανομία τους, απ’ αυτόν που θα έπρεπε να τους εμποδίσει. Και πόσοι ήταν τότε οι αρχιερείς; Ο νόμος ήθελε να είναι ένας, αυτοί όμως ήταν πολλοί. Απ’ αυτό γίνεται φανερό ότι τα ιουδαϊκά πράγματα ήταν τότε υπό διάλυση. Διότι ενώ ο Μωυσής διέταξε να είναι ένας ο αρχιερέας και όταν αυτός πεθάνει, να αναλαμβάνει άλλος και καταλόγιζε την εν ζωή απομάκρυνση αυτού ως φόνο.

          Πως λοιπόν τότε υπήρχαν πολλοί αρχιερείς;  Αργότερα μάλιστα έγιναν ετήσιοι. Είπαμε προηγουμένως την αιτία…

          Και γιατί συνεδρίασαν; Για να συλλάβουν τον Ιησού με σκοπό να Τον φονεύσουν. Αλλά φοβούνταν τον λαό γι’ αυτό περίμεναν να περάσει η εορτή. Διότι ο διάβολος δεν ήθελε να πάθει ο Ιησούς το Πάσχα για να μη κάνει φανερό το πάθος. Ενώ εκείνοι για να μη γίνει θόρυβος. Παρατήρησε λοιπόν ότι αυτοί φοβούνται όχι τον Θεό, αλλά τον λαό γιατί σε όλα υπολογίζουν τα ανθρώπινα. Αλλά όμως επειδή έβραζαν από θυμό πάλι άλλαξαν γνώμη και τον έσφαξαν χωρίς οίκτο κατά την εορτή.

          Αυτά τα λίγα για σήμερα… Διά πρεσβειών της Θεοτόκου ανανεώνουμε και πάλι το αναγνωστικό μας ραντεβού της μελέτης της Καινής Διαθήκης για αύριο..

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφάνου από την μελέτη στον Ιερό Χρυσόστομο

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode