Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τετάρτης 7/11/2018 Των εν Μελιτηνή 33 μαρτύρων Λουκ ιβ΄48-59

2018-11-06 19:13

 

48 ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. 49 Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη! 50 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι ἕως οὗ τελεσθῇ! 51 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾿ ἢ διαμερισμόν. 52 ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ καὶ δύο ἐπὶ τρισί· 53 διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ θυγατρὶ καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς. 54 ῎Ελεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις· ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἀπὸ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, ὄμβρος ἔρχεται, καὶ γίνεται οὕτω· 55 καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε ὅτι καύσων ἔσται, καὶ γίνεται.
56 ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε; 57 τί δὲ καὶ ἀφ᾿ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 58 ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾿ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ᾿ αὐτοῦ, μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βαλεῖ εἰς φυλακήν. 59 λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τι; Ήρθες στη γη για να φονεύσεις κι εμάς που πιστέψαμε σε σένα κι αυτούς που θα μας πιστέψουν και να γεμίσεις τη γη με πολέμους; Τότε γιατί τους είπε νωρίτερα να χαιρετούν με χαιρετισμό ειρήνης σε κάθε οικία που θα μετέβαιναν; Πως λοιπόν οι άγγελοι έψαλλαν το «επι γης ειρήνη και εν ανθρώποις ευδοκία»;

Απ. -Μόνο τότε θα υπάρξει πραγματική ειρήνη όταν αποκοπεί αυτό που έχει ασθενήσει, όταν χωριστεί εκείνος που στασιάζει. Καθόσον μόνο έτσι είναι δυνατόν να ενωθεί ο ουρανός με τη γη. Διότι έτσι και ο ιατρός διασώζει το υπόλοιπο σώμα,  όταν αποκόψει εκείνο το οποίο είναι αδύνατο πλέον να θεραπευτεί.

Δεν είναι πάντοτε καλή η ομόνοια διότι και οι ληστές συμφωνούν μεταξύ τους. Αντιθέτως είναι καλή η ομόνοια εκείνη που όλοι συμφωνούν ως προς την ευσέβεια.

Έτσι απροκάλυπτα ο Κύριος ομολογεί: Ήρθα να φέρω πόλεμο, διότι αυτό είναι το θέλημά μου.. μη ταράσσεστε λοιπόν  που πολεμείται η γη και οι εχθροί της την επιβουλεύονται.

Πράγματι, μίλησε με σκληρό τρόπο ο Κύριος, αλλά υπήρχε λόγος: Ήθελε να προγυμνάσει στην ακοή τους μαθητές όταν θα αντιμετώπιζαν τις ύβρεις και τις κακολογίες ώστε να μην εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους. Άλλωστε κανείς πλέον δεν θα μπορούσε να πει ότι ο Κύριος τους καλόπιασε ή τους απέκρυψε τις δυσκολίες αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβη.

        Ο Κύριος στη συνέχεια εντύνει τον λόγο και τις απαιτήσεις Του: λθον γρ διχσαι νθρωπον κατ το πατρς ατο κα θυγατρα κατ τς μητρς ατς κα νμφην κατ τς πενθερς ατς· 

Όχι μόνο οι φίλοι αλλά και οι συγγενείς θα βρεθούν αντιμέτωποι ένας με τον άλλο. Πράγμα που αποδεικνύει τη δύναμη του Κυρίου διότι Αυτός θα είναι σημείο αντιλεγόμενο ακόμη κα ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν στενή συγγένεια.

Που είναι λοιπόν εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι κακός και αυτός της Καινής Διαθήκης καλός;  Ιδού·ολόκληρη την οικουμένη γέμισε από συγγενικά αίματα.

    «κα χθρο το νθρπου ο οκιακο ατοῦ»

Είναι αλήθεια αυτό. Το ομολογούν οι χιλιάδες των μοναχών που έφυγαν από το σπίτι τους με συγγενικές κατάρες. Το ομολογούν οι άπειροι αγωνιστές της πίστεως που πρώτους αντιπάλους τους στο δρόμο της ευσεβείας βρήκαν τους οικιακούς τους.

Αγαπητοί αναγνώστες, ειρήνη να επιζητούμε, αλλά την εν Χριστώ ειρήνη. Έχοντες αυτήν την ειρήνη ακόμη κι αν τριγύρω μας πέφτουν βόμβες θα μας αφήνει πάντοτε ατάραχους, και γαλήνιους.

Εν ειρήνη λοιπόν, του Κυρίου δεηθώμεν!

 

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφάνου

«από την μελέτη στον Ιερό Χρυσόστομο»

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode