Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τρίτης 27/11/2018 Ιακώβου του Πέρσου Λουκ. 20, 1-8

2018-11-26 16:45

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου ἐπέστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις 2 καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 3 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον καὶ εἴπατέ μοι· 4 τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 5 οἱ δὲ συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς ὁ λαὸς καταλιθάσει ἡμᾶς· πεπεισμένος γάρ ἐστιν ᾿Ιωάννην προφήτην εἶναι. 7 καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

---------------------------------------------------------------------

Επειδή δηλαδή δεν μπορούσαν οι μοχθηροί γραμματείς και φαρισαίοι να αμφισβητήσουν τα θαύματα του Κυρίου, προβάλλουν την απομάκρυνση των πωλητών από τον ναό. Τα λόγια τους έχουν την εξής σημασία: «Κατέλαβες τον διδασκαλικό θρόνο, χειροτονήθηκες ιερέας, ώστε να επιδεικνύεις τόση μεγάλη εξουσία»;

Αν και βέβαια τίποτα δεν έπραξε με διάθεση εξουσίας, αλλά από ενδιαφέρον για την καλή τάξη του ναού.

Ο Ιησούς όμως δεν τους απάντησε αμέσως, διότι αν ήθελαν να δουν την εξουσία Του μπορούσαν  να την δουν:

 24 ποκριθες δ ᾿Ιησος επεν ατος· ρωτσω μς κγ λγον να, ν ἐὰν επητ μοι, κγ μν ρ ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποι. 25 τ βπτισμα ᾿Ιωννου πθεν ν, ξ ορανο ξ νθρπων;

 

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της ερωτήσεως; Ασφαλώς ήταν πολύ μεγάλο. ο δ διελογζοντο παρ᾿ αυτος λγοντες· ἐὰν επωμεν, ξ ορανο, ρε μν, διατ ον οκ πιστεσατε ατ· 26 ἐὰν δ επωμεν, ξ νθρπων, φοβομεθα τν χλον, πντες γρ χουσι τν ᾿Ιωννην ς προφτην. 27  Και αφού όλα αυτά τα σκέφτηκαν απάντησαν: κα ποκριθντες τ ᾿Ιησο επον· οκ οδαμεν. φη ατος κα ατς· οδ γ λγω μν ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποι

Και δεν τους απάντησε, διότι αν μεν δεν το γνώριζαν τότε έπρεπε να τους διδάξει, επειδή όμως ήταν γεμάτοι κακία κατά πολύ φυσικό τρόπο δεν τους απαντά.

 

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Δ. Στεφάνου

 «από την μελέτη στο Ιερό Χρυσόστομο» 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode