Ευαγγελική περικοπή Σαββάτου 8 Σεπτεμβρίου 2018 Λουκ. Ι΄38-42, ια΄ 27-28 Το Γενέθλιον της Θεοτόκου

2018-09-07 22:52

38 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· 42 ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς. 7 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 28 αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

  •  

    Ο πατέρας της Θεοτόκου λεγόταν Ιωακείμ και καταγόταν από το γένος Νάθαν, υιού του βασιλέως Δαυίδ. Ο Νάθαν γέννησε τον Λευί, ο Λευί γέννησε τον Μελχί και τον Πάνθηρα, ο Πάνθηρας γέννησε τον Βαρπάνθηρα πατέρα του Ιωακείμ. Η Άννα η γυναίκα του Ιωακείμ, ως εγγονή του Ματθάν, απογόνου του Δαυίδ από τον Σολομώντα, κατάγονταν από την ίδια βασιλική φυλή. Ο Ματθάν νυμφεύθηκε την Μαρία από την φυλή του Ιούδα και γέννησε τον Ιακώβ, πατέρα του μνήστορος Ιωσήφ και τρεις κόρες: Την Μαρία, την Σοβή και την Άννα. Η Μαρία γέννησε την Σαλώμη την μαία, η Σοβή την Ελισάβετ μητέρα του Προδρόμου, η δε Άννα την Θεοτόκο Μαρία, που έφερε το όνομα της γιαγιά της και της θείας της. Επομένως η Ελισάβετ και η Σαλώμη ήταν ανεψιές της Άννας και εξαδέλφες της Θεοτόκου.

    Για να καταδειχθεί η στειρότης της ανθρωπίνης φύσεως πριν την έλευση του Χριστού, ο Θεός κατ’  οικονομία επέτρεψε να μείνουν άτεκνοι ο Ιωακείμ και η Άννα ως τα γεράματά τους. Ο ευσεβής Ιωακείμ δεν σταματούσε να προσφέρει διπλά τα δώρα του στον Θεό και να τον ικετεύει να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας. Μία εόρτιο ημέρα καθώς προσέφερε τα δώρα του, κάποιος ιουδαίος του είπε: «Δεν σου επιτρέπεται να προσφέρεις τα δώρα σου, διότι δεν έδωσες απογόνους στον Ισραήλ».  Ο Ιωακείμ λυπημένος πολύ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του αλλά ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. Τον ίδιο καιρό η Άννα μέσα στον κήπο της έχυνε άφθονα δάκρυα και ανέπεμπε θερμές ικεσίες προς τον ουρανό. Ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους και απέστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στην Άννα για να της αναγγείλει ότι στα γηρατειά της θα γεννήσει παιδί, για το οποίο θα μιλά όλη η οικουμένη. Γεμάτη χαρά και έκπληξη η Άννα αναφώνησε: « Ζει Κύριος ο Θεός μου, εάν γεννήσω είτε άρρεν είτε θήλυ, προσάξω αυτό δώρον Κυρίω τω Θεώ μου». Ο άγγελος επισκέφθηκε και τον Ιωακείμ στο όρος και του είπε να επιστρέψει σπίτι του και να χαρεί με τη γυναίκα του, διότι ο Θεός θα δώσει τέλος στη λύπη τους.

    Μετά την παρέλευση των εννέα μηνών, η Άννα γέννησε και ρώτησε τη μαία τι παιδί γεννήθηκε. Αυτή απάντησε θήλυ. Είπε δε η Άννα: «Εμεγαλύνθη η ψυχή μου εν τη ημέρα ταύτη». Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού της, σηκώθηκε, πλύθηκε , θήλασε το παιδί και του έδωσε το όνομα «Μαρία». Το μυστήριο όνομα που προσδοκούσαν οι πατριάρχες, οι κριτές και οι προφήτες και διά μέσου του οποίου ο Θεός πραγματοποίησε το σωτηριώδες σχέδιο της Θείας οικονομίας Του.

    Όταν η παρθένος έγινε ενός έτους, ο Ιωακείμ παρέθεσε μεγάλο συμπόσιο. Προσκάλεσε τους ιερείς, τους γραμματείς, τα μέλη του συνεδρίου και όλο τον λαό του Ισραήλ. Οι ιερείς ευλόγησαν την μικρή Μαρία λέγοντας: «Ο Θεός των πατέρων ημών, ευλόγησον την παίδα ταύτην και δος αυτή όνομα ονομαστόν αιώνιον εν πάσαις ταις γεναιές». Και είπε ο λαός «Γένοιτο, γένοιτο, αμήν. Οι αρχιερείς είπαν: «Ο Θεός των υψωμάτων, επίβλεψον επί την παίδα ταύτην και ευλόγησον αυτήν εσχάτην ευλογίαν, ήτις διαδοχήν ουκ έχει».

    Έπειτα η Άννα πήγε στο δωμάτιό της για να την θηλάσει και ύμνησε τον Θεό με την ωδή: «Άσω ωδήν Κυρίω τω Θεώ μου, ότι επεσκέψατό με και αφείλατο απ’ εμού το όνειδος των εχθρών μου και έδωκέν μοι Κύριος καρπόν δικαιοσύνης αυτού, μονοούσιον και πολυπλούσιον ενώπιον αυτού. Τις αναγγελεί τοις υιοίς Ρουβίμ ότι Άννα θηλάζει;  Ακούσατε ακούσατε, αι δώδεκα φυλαί του Ισραήλ, ότι Άννα θηλάζει!» Απέθεσε εκεί τη Μαρία να αναπαυθεί και έφυγε για να υπηρετήσει τους προσκεκλημένους της. 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode