Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας καί τῆς μητρός αὐτοῦ, Ἁγίας Ἐμμελείας. Λουκ β΄20-21 και 40-52

2018-12-31 22:12

 

20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.
21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 40 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό.
41 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾿ ἔτος εἰς ῾Ιερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 42 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων αὐτῶν εἰς ῾Ιεροσόλυμα κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς 43 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνω ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. 44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς· 45 καὶ μὴ εὑρόντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ζητοῦντες αὐτόν. 46 καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς· 47 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48 καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 49 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με; 50 καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ρῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 51 καὶ κατέβη μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ρήματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 52 Καὶ ᾿Ιησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε αδελφοί το γιατί ο Θεός και Δεσπότης Ιησούς Χριστός καταδέχτηκε να περιτμηθεί σαν ένας απλός Ιουδαίος Ισραηλίτης.

Για να το κατανοήσουμε αυτό θα ανατρέξουμε στον λόγου του Χριστού ο οποίος ειπώθηκε απέναντι στην αρχική άρνηση του Προδρόμου για να τον βαπτίσει:

3ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε ἀφίησιν αὐτόν· (Ματθ. 3,15)

Δηλαδή, άφησέ τα τώρα αυτά δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό το οποίο δεν θα διαρκέσει αιωνίως, θα με δεις στην κατάσταση που επιθυμείς σύντομα. Τώρα όμως δέξου του. Ήρθε ο Χριστός να διαλύσει την κατάρα, αφού εκπλήρωσε πρώτα όλο τον νόμο, εξαιτίας της παράβασης αυτού ο άνθρωπος παρέμενε για αιώνες  εγκλωβισμένος στον Άδη. Ο νόμος λοιπόν δεν λειτουργούσε πλέον σαν λύτρωση αλλά σαν κατάρα. Ο Χριστός όμως εκτελεί πλέον όλον τον νόμο, σηκώνει πάνω του την κατάρα των ανθρώπων και διά τούτο καταλύει την αιτία της κατάρας που είναι η παράβαση του νόμου φέρνοντας το καινούριο. Την Καινή Διαθήκη που είναι γεμάτη δωρεές και όχι ασήκωτα βάρη.

Να λοιπόν το γιατί ο Χριστός καταδέχτηκε την περιτομή και όχι μόνο την περιτομή, αλλά τις ύβρεις, και την λόγχη και την Σταύρωση. Γιατί; Την απάντηση μας την δίνει στο Ιω. 3,16 οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

Αυτό που λέει εδώ σημαίνει το εξής: Μην απορείς που πρόκειται να σταυρωθώ εγώ για να σωθείς εσύ. Διότι αυτό φάνηκε καλό στον Πατέρα και Αυτός τόσο πολύ σας αγάπησε, ώστε έδωσε τον Υιό Του στους δούλους Του και μάλιστα δούλους που είναι αγνώμονες. Κι όμως αυτό δεν θα το έκανε κανείς, ούτε χάριν των προσφιλών του. Και με τις φράσεις «τόσο πολύ αγάπησε» και «ο Θεός τον κόσμο» δεικνύει την έκταση της αγάπης Του. Διότι ο αθάνατος Θεός  που δεν έχει αρχή και τέλος, η απέραντος μεγαλοσύνη, αγάπησε αυτούς που έχουν πλασθεί από τέφρα και χώμα. Και δεν έδωσε ούτε δούλο ούτε άγγελο, αλλά τον Υιό Του τον Μονογενή προς τους αχάριστους δούλους Του. Και το έκανε αυτό για να μη χαθεί κανένας από τους δούλους που θα πιστέψουν στον Υιό. Διασαφηνίζει δε ότι αυτός που εδώθη είναι Υιός του Θεού και ότι είναι η αρχή της ζωής και μάλιστα αιωνίου ζωής. Και δεν είναι δυνατόν Εκείνος που δίνει ζωή στους άλλους να χαθεί ο ίδιος. Βλέπεις ότι παντού χρειάζεται πίστη; Ο Χριστός βεβαιώνει ότι ο Σταυρός είναι η πηγή της ζωής, πράγμα το οποίο η λογική δεν θα παραδεχτεί εύκολα. Και γιατί αγάπησε ο Θεός τον κόσμο; Για καμιά άλλη αιτία από το ότι είναι Αγαθός.

Να λοιπόν γιατί ο Χριστός καταδέχτηκε την περιτομή. Ας δοξάσουμε λοιπόν και εμείς Τον  ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκί περιτμηθῆναι καταδεξάμενο διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, Χριστό Τον ἀληθινό Θεό ἡμῶν... Αμήν! 


 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode