ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ (ΚΗ΄)

2018-05-31 11:55

 

1.Οψέ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3 ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών.

 

Μετά την Ανάσταση ήρθε ο άγγελος. Γιατί ήρθε και σήκωσε τον λίθο; -Για τις γυναίκες. Διότι αυτές είδαν τότε μέσα στον τάφο. Και είδαν τον τάφο άδειο και κατάλαβαν τότε ότι πραγματοποιήθηκε η Ανάσταση. Και έγινε σεισμός για να ξυπνήσει μερικές απ’ αυτές που κοιμόντουσαν διότι ήταν ακόμη νύχτα.

 

4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. 5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς·

 

Και γιατί είπε «μη φαβάστε εσείς»; Ποιοι πρέπει να φοβηθούν; Αυτοί που αποτόλμησαν όλες εκείνες τις θηριωδίες. Αλλά εσείς οι γυναίκες που ήρθατε με τα μύρα μη φοβάστε. οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·

 

Και δεν ντρέπεται να Τον ονομάσει Εσταυρωμένο, διότι αυτό ήταν η απαρχή των αγαθών. 6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε.

 

Αναστήθηκε; Από πού είναι αυτό φανερό; -«Καθώς είπε». Τους το είχε προαναγγείλει. Ώστε και αν λοιπόν δυσπιστείτε σ΄ αυτό που σας λέω, θυμηθείτε τα λόγια Εκείνου. Έπειτα ακολουθεί και άλλη απόδειξη. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος. Γι’ αυτό λοιπόν σήκωσε τον λίθο. Για να δουν κενό τον τάφο.

 

7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

 

Τώρα λοιπόν αφού τις προετοίμασε και τις απάλλαξε από κάθε φόβο τις αποστέλλει να διαδώσουν παντού το χαρμόσυνο μήνυμα. Και γιατί αυτές πληροφορήθηκαν πρώτες τα της Αναστάσεως;- Ήταν η αμοιβή τους που δεν απομακρύνθηκαν από τον τάφο και έγιναν έτσι μάρτυρες της σταύρωσης, της ταφής και τώρα της Αναστάσεως.

 

 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9 ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβεῖσθε·

 

Μόλις λίγο απομακρύνθηκαν από τον τάφο, τις προϋπάντησε ο Κύριος και εκείνες Τον προσκύνησαν αγγίζοντας τα πόδια Του, ώστε διά της αφής βεβαιώθηκαν για την ένσαρκη Ανάστασή Του. και τις είπε τότε Ιησούς; «Μη φοβάστε». Εκδιώκει απ’ αυτές τον φόβο προετοιμάζοντας έτσι την οδό διά την πίστη. ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

 

Πρόσεξε ότι και ο Χριστός διά των γυναικών κηρύσσει στους μαθητές το χαρμόσυνο άγγελμα. Μακάριες λοιπόν εκείνες οι γυναίκες διά των οποίων εξυψώνεται ισόβια όλο το φύλο των γυναικών που μέχρι πρότινος καταφρονούνταν. Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία των σύγχρονων γυναικών δεν ακολουθούν το πρότυπο των μυροφόρων γυναικών, αλλά ντύνονται και φέρονται πορνικά, αλαζονικά ξοδεύοντας έτσι την ευκαιρία της τιμής που προκαταβολικά διά των μυροφόρων γυναικών τους έγινε. Πολλά έχουμε να πούμε, αλλά θα τα παρακάμψουμε διά χάριν συντομίας…

 

11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· 13 εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.

 

Γι’ αυτούς τους στρατιώτες έγινε επίσης ο σεισμός· για να φοβηθούν και έτσι κι απ’ αυτούς να διαδοθεί η μαρτυρία της Αναστάσεως. Πράγμα το οποίο και συνέβη. Όταν λοιπόν είδαν και ανήγγειλαν, αυτοί που ήταν εχθροί και αντίπαλοι, τους έδωσαν χρήματα οι φθονεροί Ιουδαίοι για να πουν ότι ενώ αυτοί κοιμόντουσαν, ήρθαν οι μαθητές και έκλεψαν το Σώμα.

Σκέψου τώρα εσύ όλες αυτές τις ανοησίες. Πως θα μπορούσαν οι φοβισμένοι μαθητές να κάνουν κάτι τέτοιο; Πως θα διέφευγαν από τόσους στρατιώτες; Πως θα σήκωναν τον βαρύ λίθο που ήταν μάλιστα και σφραγισμένος; Ποιοι θα το έκαναν αυτό; Αυτοί που μόλις συνέλαβαν τον Ιησού αποσκίρτησαν; Και γιατί να το έκαναν; Μήπως για να σκηνοθετήσουν μια φανταστική ανάσταση; Άρα οι Ιουδαίοι αυτό που είπαν «θα είναι η τελευταία απάτη χειρότερη της πρώτης» για τον εαυτό τους το είπαν, και τον εαυτό τους και πάλι κατηγόρησαν. Άλλωστε τελικά αν ήθελαν οι μαθητές να κλέψουν πράγματι το Σώμα, τότε αυτό θα το έκαναν κατά την πρώτη νύχτα, τότε που δεν υπήρχε φρουρά. Και αν έκλεβαν το Σώμα, δεν θα το έκλεβαν γυμνό αλλά μαζί με τα σουδάρια τα οποία ο Πέτρος τα βρήκε τυλιγμένα σε έναν τόπο. Και θα έκλεβαν το Σώμα μαζί με τα ρούχα και για έναν απλό λόγο. Για να μην καθυστερούσαν στην κλοπή. Διότι τα σμύρνα είναι ουσία που κολλά δυνατά στο σώμα και δεν θα ήταν εύκολο να αποσπάσουν τα ενδύματα από το σώμα. Άρα όλα αυτά αποδεικνύουν το απίθανο της κλοπής. Και τελικά ποιο θα ήταν γι’ αυτούς το κέρδος; Αφού όλοι οι Ιουδαίοι θα τους μισούσαν για μία ανάσταση η οποία ποτέ δεν έγινε. Αυτοί λοιπόν πες μου, τι θα κέρδιζαν; Τη λοιδορία, τον διωγμό, τον θάνατο;

 

15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον.

 

Βλέπεις ότι οι μαθητές δεν ντρέπονται και διαλαλούν τις εις βάρος τους κατηγορίες;

 

16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν.

 

Αυτή η εμφάνιση του Ιησού πρέπει να είναι η τελευταία και είναι αυτή κατά την οποία τους έστειλε να βαπτίζουν. Το ότι ορισμένοι εδίστασαν να προσκυνήσουν, και αυτό λάβε το ως φιλαλήθεια των μαθητών κατά την οποία τίποτα δεν αποκρύπτουν, ούτε τα μέχρι τελευταίας ώρας ελαττώματά τους. Τι τους είπε λοιπόν όταν τους είδε ο Ιησούς;

 

18 καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

 

Και πάλι σαν άνθρωπος μιλά ο Δεσπότης των πάντων, διότι δεν είχαν ακόμη λάβει το Πνεύμα το Άγιο το οποίο μπορούσε να τους κάνει ανώτερους πνευματικά.

 

 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν·

 

Και τι τους παρήγγειλε να κηρύξουν οι μαθητές;- Όλη την αλήθεια που αφορά τον Κύριο και τις εντολές που έδωσε διά του Ευαγγελίου. Και επειδή τους έδωσε σοβαρές εντολές τους ενισχύει στο δύσκολο Αποστολικό τους έργο λέγοντας:

 

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode