ΚΥΡΙΑΚΗ 15/7/2018 Ματθ. ε΄ 14-19

2018-06-28 02:19

 

14 ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 

Διαρκής επαγρύπνηση μας χρειάζεται αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Δείτε τι λέει ο Χριστός: 14 ῾Σεις με το φωτεινόν σας παράδειγμα και τα λόγια του Ευαγγελίου είσθε το πνευματικόν φως της ανθρωπότητος. Οπως δε μία πόλις που είναι κτισμένη επάνω στο όρος, δεν ημπορεί να κρυφθή, έτσι και ο ιδικός σας βίος θα υποπίπτη, είτε το θέλετε είτε όχι, εις την αντίληψιν των ανθρώπων 15. Και όταν ανάπτουν λύχνον οι άνθρωποι, δεν τον θέτουν κάτω από τον κάδον, αλλά επάνω στον λυχνοστάτην, ώστε να φωτίζη όλους εκείνους που ευρίσκονται μέσα στο σπίτι.

 

Όλη η ανθρωπότητα μας παρακολουθεί. Διερωτηθείτε: Δεν μας κάνει εντύπωση ότι αν κάποιος αμαρτήσει ενώ πηγαίνει στην Εκκλησία θα του πουν: “Δεν ντρέπεσαι, είσαι και χριστιανός και αυτά κάνεις”; Έχουμε επωμιστεί μια βαριά κληρονομιά, αυτή του χριστιανού. Γι’ αυτό λοιπόν ας μοχθήσουμε ώστε να επιδείξουμε χρηστά έργα. Προσοχή όμως όχι προς επίδειξη. Τα έργα μας αυτά ενώ εμείς επιμελώς θα τα κρύβουμε δεν θα μπορούν πλέον να κρυφτούν!

 

16 Το φως λοιπόν (που επήρατε από εμέ και είναι τώρα ιδικόν σας) έτσι ας λάμψη εμπρός στους ανθρώπους, δια να ίδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα τέκνα.

 

 Άρα τα έργα μας αυτά ένα μόνο στόχο θα πρέπει να έχουν. Να δοξαστεί ο Θεός. Δείτε κένωση εαυτών που απαιτεί από μας ο Νομοθέτης! Κι εμείς ακόμη ονειροπολούμε για προσωπική δόξα;

Και συνεχίζει: 

 

17  Μη νομίσετε ότι ήλθα να καταλύσω τον νόμον του Μωϋσέως η την διδασκαλίαν των προφητών. Δεν ήλθα να καταλύσω αυτά, αλλά να τα τηρήσω, να τα εκπληρώσω και να τα ολοκληρώσω εις ένα τέλειον νόμον.

 

Ποιος όμως  εξέφρασε τέτοιες υποψίες; -Ίσως κανείς. Όμως επειδή επρόκειτο να καθιερώσει νέες εντολές προετοιμάζει τους ακροατές του. Αν και δεν εφάρμοζαν τον Μωσαϊκό νόμο οι ιουδαίοι είχαν μεγάλη ευθιξία σ’ αυτόν. Διευκρινίζει λοιπόν ότι δεν ήρθε για να καταλύσει τον νόμο αλλά για να τον συμπληρώσει. Αυτό εξουδετερώνει από τη μία την αναίδεια των ιουδαίων και από την άλλη κλειδώνει τα στόματα των αιρετικών οι οποίοι λέγουν ότι συντάκτης της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο διάβολος.  Πως όμως συμπληρώνει τον νόμο; Κατ’ αρχήν επιβεβαιώνοντας τους προφήτες αφού τους εκπλήρωσε. Δεύτερον τηρεί όλο τον νόμο και ζητεί και από μας να κάνουμε το ίδιο, και τρίτον συμπλήρωσε την παλαιά διδασκαλία χωρίς όμως να καταργήσει  τίποτα απ’ αυτήν.

 

18Διότι σας διαβεβαιώ με πάσαν επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχη ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα η ένα κόμμα, δεν θα παραπέση από τον νόμον, μέχρι την στιγμήν που όλα θα επαληθεύσουν και θα πραγματοποιηθούν εις την ζωήν και το έργον μου.

Δηλαδή είναι αδύνατον να μείνουν όλα αυτά ανεκτέλεστα, αλλά θα εφαρμοστούν και οι λεπτομέρειες του νόμου. Θα αλλάξει προς το καλύτερο όλη η κτίση και το ανθρώπινο γένος θα προσκληθεί σε άλλη πατρίδα με ηθικότερη ζωή.

Και αφού στερέωσε την διδασκαλία Του από κάθε καχυποψία, τώρα φοβερίζει και επιπλέον λέγει:

 

19 Εκείνος λοιπόν, που θα παραβή μίαν από τας εντολάς αυτάς, που φαίνονται μικραί και ασήμαντοι, και διδάξη έτσι τους ανθρώπους, θα ονομασθή ελάχιστος εις την βασιλείαν των ουρανών. Εκείνος όμως που θα αγωνισθή να τηρήση όλας τας εντολάς και διδάξη την τήρησιν αυτών και στους ανθρώπους, αυτός θα ανακηρυχθή μέγας εις την βασιλείαν των ουρανών.

 

Τι λοιπόν; Υπάρχει χρόνος για κουτσομπολιό, για κατάκριση αδελφών ή για ακόλαστο βίο; -Όχι ασφαλώς. Αλλά τον χρόνο της ημέρας μας  θα πρέπει να τον καταναλώνουμε προσπαθώντας με όλες μας τις δυνάμεις να τηρήσουμε τον ευαγγελικό νόμο. Κι αν ακόμη τα καταφέρουμε, πάλι δεν έχουμε χρόνο, διότι θα πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε  τον κόπο μας και σε άλλους γενόμενοι έτσι ιεροκήρυκες του Ευαγγελίου.

Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον μεγάλο Νομοθέτη να μας δώσει δύναμη εξ’ ύψους ώστε όχι μόνο να γίνουμε άριστοι ακροατές του Νόμου, αλλά και ακάματοι εργάτες του αμπελώνος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Οποίο ανήκει η δύναμη και η δόξα Αμήν.

 

 

 


 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode