ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ (Η΄)

2019-08-17 19:25

1 Εγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν ῾Ιεροσολύμοις·

Δεν έγινε τυχαία ο διωγμός αυτός αλλά συνέβηκε κατά Θεία παραχώρηση.

πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Σαμαρείας, πλὴν τῶν ἀποστόλων.

Βλέπεις πως επιτρέπει πάλι ο Θεός να συμβαίνουν δοκιμασίες; Αλλά πρόσεχε σε παρακαλώ από εδώ πως ρυθμίζονται τα πράγματα. Θαυμάστηκαν για τα θαύματα, ενώ μαστιγώθηκαν δεν έπαθαν τίποτα, εγκαταστάθηκαν στις χώρες και ο λόγος διδιδόταν.

2 συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾿ αὐτῷ.

Έγινε μεγάλος θρήνος για τον Στέφανο διότι ακόμη οι μαθητές ήταν ατελείς πνευματικά. Αλλά ποιος δεν θα θρηνούσε βλέποντας εκείνο το άκακο αρνί του Θεού να είναι λιθοβολημένος και να είναι κάτω νεκρός;

3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.

Μεγάλη ήταν η μανία του, το θράσος και το θάρρος του αφού ενώ ήταν μόνος του εισέρχονταν στις οικίες των χριστιανών και στις εκκλησίες και τις ρήμαζε.

4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον. 5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. 6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 7 πολλῶν γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχετο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν, 8 καὶ ἐγένετο χαρὰ μεγάλη ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.

9 ᾿Ανὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν· 10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες· οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη.

Πρόσεχε και άλλο πειρασμό, τον Σίμωνα.

11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς. 12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.
13 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσε, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε δυνάμεις καὶ σημεῖα γινόμενα ἐξίστατο.

14 ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἐν ῾Ιεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς τὸν Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην· 15 οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσι Πνεῦμα ῞Αγιον·

Και γιατί απέστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη; - Για να τους απαλλάξουν από την μαγεία, για να τους υπενθυμίσουν την διδασκαλία, την οποία έλαβαν από τον Χριστό, όταν για πρώτη φορά πίστεψαν.

16 οὔπω γὰρ ἦν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ.
17 τότε ἐπετίθουν τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον Πνεῦμα ῞Αγιον. 18 ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα 19 λέγων· δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ Πνεῦμα ῞Αγιον.

Πως λοιπόν θα έλεγε κανείς αυτοί δεν έλαβαν Πνεύμα;  - Έλαβαν Πνεύμα για την άφεση των αμαρτιών τους, δεν είχαν λα΄βει όμως Πνεύμα για την επιτέλεση θαυμάτων.

Γιατί όμως βάπτισε ο Φίλιππος τον Σίμωνα; - Όπως καριβώς και ο Χριστός εξέλεξε τον Ιούδα.

20 Πέτρος δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.

Τα λόγια του Πέτρου, δεν ήταν λόγια ανθ΄ρωπου που καταρριέται, αλλά ανθ΄ρωπου που παιδαγωγεί.

Ήταν πονηρή η πράξη του Σίμωνα και δεν ήταν από άγνοια, διότι ενώ είδε τον Πέτρο να κάνει θαύματα δίχως χρήματα, αυτός προσέφερε χρήματα.

21 οὐκ ἔστι σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ· ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Αποκαλύπτει λοιπόν ο Πέτρος εκείνα που είχε ο σίμων στην καρδιά του. διότι εκείνος νόμιζε ότι αγνοούνταν οι προθέσεις του.

22 μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Θεοῦ εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου·

«Μήπως λοιπόν σου συγχωρηθεί». Το είπε αυτό διότι γνώριζε πως ήταν αδιόρθωτος.

23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα. 24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπε· δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.

Ενώ έπρεπε να μετανοήσει από τα βάθος της καρδιάς του, ενώ έπρεπε να κλάψει, εκείνος όμως κάνει αυτό μόνο από τυπική υποχρέωση.

Ένα ερώτημα όμως μένει να απαντήσουμε: Γιατί ο Σίμως αφού βαπ΄τιστηκε έμεινε τόσο καιρό σταθερά κοντά στον Φίλιππο; - Αυτό συνέβηκε όχι εξαιτίας της πίστεως, αλλά με την προσδοκία να γίνει και εκείνος σαν τον Φίλιππο.

Και ένα ακόμη ερώτημα: Γιατί δεν τιμώρησε ο πέτρος τον Σίμωνα όπως έκανε λίγο καιρό νωρίτερα με τον Ανανία; - Για να μην γίνει η πίστη αποτέλεσαμα ανάγκης και φόβου και για να τον οδηγήσει στην μετάνοια.

 25 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὐηγγελίσαντο.

Δες σε παρακαλώ και σκέψου πόσα οικονομούνται με τον θάνατο του Στεφάνου. Διασκορπίζονται οι χριστιανοί στις χώρες της Σαμαρείας και της Ιουδαίας, κηρύττουν τον λόγο του Ευαγγελίου, κηρύττουν τον Χριστό, επιτελούν θαύματα και σιγά σιγά αυτοί λαμβάνουν την δωρεά του Αγίου Πνεύματος.

Και γιατί οι Απόστολοι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα, εκεί όπου υπήρχε η τυραννία, εκεί όπου έγινε η αρχή των κακών, όπου υπήρχαν οι μεγαλύτεροι φονιάδες; - όπως ακριβώς κάνουν οι στρατηγοί στους πολέμους και αταλαμβάνουν το πλέον επικίνδυνο μέρος του μετώπου, το ίδιο και αυτοί κάνουν.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode