ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

2022-03-26 13:19

1. Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· 2. διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.

Κάποιο λοιπόν του γράψανε ρωτώντας γι' αυτά τα θέματα κι εκείνο τώρα απαντά. Καλό είναι λέει να μην αγγίζει κανείς γυναίκα, αλλά αν έχεις σφοδρή επιθυμία για γυναίκα τότε να νυμφεύεσαι. Τα λόγια αυτά δεν έγραψε μόνο για τους ιερείς όπως πολλοί ισχυρίζονται, αλλά για όλους διότι ο λόγος του  είναι γενικός. 

3.  τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.

Τι είναι αυτή η οφειλόμενη τιμή; 

4. ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ᾿ ἡ γυνή.

Η γυναίκα λέει, δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, αλλά είναι δούλη και κυρία του ανδρός. Και αν αποδεσμευτείς από συζυγική δουλεία, τότε προσκρούεις στο θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν δεις πόρνη να θέλει να σε συμπαρασύρει στην ακολασία, τότε πες, το σώμα μου δεν είναι δικό μου, αλλά της γυναίκας μου. Τα ίδια θα πει και η γυναίκα σ' αυτούς που θέλουν να καταστρέψουν τη σωφροσύνη της. Το ίδιο ισχύει και για τα χρήματα. 

Κι ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός δίνει προβάδισμα στον άνδρα λέγοντας: "Η επιθυμία σουν να κατευθύνεται προς τον άνδρα σου και αυτός θα σε εξουσιάζει" (Γεν. 3,1), τώρα ο Παύλος αδιαφορεί για όλα αυτά και γράφει διαφοροποιώντας τα πράγματα χωρίς να δίνει προβάδισμα σε κανέναν από τους δύο. Πολλή η ισοτιμία και και καμία ανωτερότητα σε κανέναν δεν προσδίδει. 

5. μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάζητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησθε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 6. τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾿ ἐπιταγήν.

Η γυναίκα λέει, να μην εγκρατεύεται χωρίς τη θέληση του ανδρός της, ούτε ο άνδρας χωρίς τη θέληση της γυναικός του. Και για ποιο λόγο; Για να μην προκύψουν από την στε΄ρηση, πορνείες, μοιχείες, αναστατώσεις οίκων απ' αυτήν την εγκράτεια. Και ονομάζει αυτήν την εγκράτεια αποστέρηση. Διότι γίνεται χωρίς αμοιβαία συμφωνία. Και πράγματι, ποιο το κέρδος από την εγκράτεια, αν αυτή γίνει αιτία να χαθεί η αγάπη; Και δεν είναι βέβαια μόνο ο διάβολος που πολεμεί την εγκράτεια, αλλά αυτή η ίδια η ακράτειά σας ευθύνεται περισσότερο απ' όλα. 

7. θέλω γὰρ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλ᾿ ἕκαστος ἴδιον χάρισμα ἔχει ἐκ Θεοῦ, ὃς μὲν οὕτως, ὃς δὲ οὕτως.

Και βάζει τον ευατό του ως παράδειγμα. Χωρίς όμως να πιέζει προς αυτήν την καεύθυνση. Διότι αυτό είναι χάρισμα που δίδεται από τον Θεό. 

8. Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐστιν ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ. 9.  εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρεῖσσον γάρ ἐστι γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι.

Αν όμως υφίστασαι πολλή σφοδρή επιθυμία σαρκός, ας νυμφεύεσαι καλύτερα για να μην παρεκτραπείς. 

 9. τοῖς δὲ γεγαμηκόσι παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, ἀλλ᾿ ὁ Κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι·

Κι επειδή τώρα πρόκειται να νομοθετήσει, γι' αυτό λέει όχι εγώ αλλά ο Κύριος: Δεν υπάρχει καμία αιτία που να μπορεί να χωρίσει τον άνδρα από την γυναίκα του και το αντίθετο, εκτός από την πορνεία. 

10.  ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω· καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 11. ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω· καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.

Εάν όμως αυτό συμβεί, είναι καλύτερο η γυναίκα να παραμένει να ζει με τον άνδρα της και αν όχι για να έχουν σχέσεις μεταξύ τους, αλλά τουλάχιστον για να μη συνάψει η γυναίκα σχέσεις με άλλον άνδρα. 

 12. τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·13. καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν.

Τι; Δηλαδή αν είναι άπιστος ας μένει με την γυναίκα του, αν όμως είναι πόρνος να μην μένει; Δύσκολο αυτό να το καταλάβουμε, αλλά παρακάτω το εξηγεί: 

 14. ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστι, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

Η καθαρότητα λοιπόν του ανδρός ή της γυναικός νικά την ακαθαρσία του άλλου. (του απίστου). Τότε γιατί αλλού δεν κατηγορείται ο άνδρας αν διώξει την γυναίκα του που πόρνευσε; Διότι εδώ υπάρχει ακόμη ελπίδα να σωθεί ο γάμος. Ενώ σ' εκείνη την περίπτωση ο γάμος ήδη διαλύθηκε. (γιατί εκεί μιλάμε όχι για απιστία, αλλά για πορνεία). Διότι η απιστία δεν είναι πορνεία. 

 15.  εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις. ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν ο άπιστος ζητά από σένα να γίνεις κι εσύ ασεβής, τότε προτιμότερο είναι να προκύψει χωρισμός και διάλυση του γάμου. 

16. τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

Εαν δηλαδή δεν επαναστατεί στην πίστη σου, τότε ας μην διαλύεται ο γάμος. Διότι υπάρχει ελπίδα ο ευσεβής να προσελκύσει στην πίστη τον άπιστο. 

17.  εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ Θεός, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Κύριος, οὕτω περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 18. περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ τις ἐκλήθη; μὴ περιτεμνέσθω.  19.  ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστι, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ. 20.   ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω.

Η περιτομή τίποτα δεν είναι. Το να είσαι απερίτμητος πάλι τίποτα δεν είναι. Αλλά η αξία έγγυται στην τήρη των εντολών του Θεού. Ο καθένας λοιπόν ας μείνει στην κατάσταση που ήταν όταν εκκλήθη στην πίστη. Κλήθηκες λοιπόν στην πίστη έχοντας άπιστη γυναίκα; Μη σε νοιάζει. Να παραμείνεις ως έχεις. Έχε την λοιπόν μην την χωρίζεις. 

21. δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω· ἀλλ᾿ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.

Δηλαδή να είσαι περισσότερο δούλος γιατί καθόλου δεν σε βλάπτει η δουλεία, αλλά αντιθέτως ωφελεί. Γιατί τίποτα δεν κερδίζει περισσότερο αυτός που μπορεί να ελευθερωθεί ή ελευθερώθηκε. Μάλιστα,ακόμα κι αν μπορείς να ελευθερωθείς, εσύ μείνε καλύτερα δούλος. 

22. ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν· ὁμοίως καὶ ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστι Χριστοῦ.

Και το εξηγεί. Διότι λέει στην πραγματικότητα και οι δύο και εσύ και ο αφέντης δούλοι είστε. Εσύ  και αυτός είστε όμοια δούλοι του Κυρίου. 

23. τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.

Ο λόγος αυτός δεν ελέχθη μόνο για τους δούλους, αλλά και για τους ελεύθερους. Γιατί ο δούλος τελικά δεν είναι δούλος, όταν όλα τα κάνει για τον Θεό. Και ένας ελεύθερος τελικά γίνεται δούλος όταν υπηρετεί τα πάθη του. 

 24. ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ τῷ Θεῷ.

Όσοι λοιπόν είναι δούλοι, ας θεωρούν τους κυρίους τους άξιους πάσης τιμής.Είναι φανερό λοιπόν πως ο Παύλος δεν καταδικάζει τη δουλεία, αλλά την κακή δουλεία στην οποία περιππίπτουν και οι ελεύθεροι. Γιατί πραγματικά ελεύθερος είναι εκείνος που ακόμα και ως δούλος διαλάμπει. 

25.Περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν Κυρίου οὐχ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου πιστὸς εἶναι. 26. νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.

Αν κάποιος επιλέξει την παρθενία στη ζωή του. Αυτό καλό είναι. Και χωρίς να υπάρξει κάποια ανάγκη ας παραμένει ως έχει. 

27. δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα· 28. ἐὰν δὲ καὶ γήμῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτε· θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι· ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.  29. τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι, 30. καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, 31.  καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. 32.  θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ Κυρίῳ· 33.  ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί. 34.  μεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένος. ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ σώματι καὶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί. 35. τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως. 

Ας ακούσουν οι παρθένοι. Ότι η παρθενία δεν ορίζεται με αυτήν ως κριτήριο. Εκείνος δηλ. που μεριμνά για κοσμικά πράγματα δεν μπορεί να ορίζεται ως παρθένος. Γιατί ο γάμος και η παρθενία δεν κάνουν αυτή καθ' αυτή την πνευματική διαφορά. Αλλά η ουσία έγκειται στην ησυχία ή στην πολυπραγμωσύνη. Διότι το κακό δεν είναι η σαρκική ένωση αλλά η διάσπαση του νου στα κοσμικά. 

36. Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.  37. ὃς δὲ ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, τοῦ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ. 38. ὥστε καὶ ὁ ἐκγαμίζων καλῶς ποιεῖ, ὁ δὲ μὴ ἐκγαμίζων κρεῖσσον ποιεῖ. 39. Γυνὴ δέδεται νόμῳ ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ. 40. μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτω μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην· δοκῶ δὲ κἀγὼ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν.

Εδώ φαίνεται πως μιλά υπέρ του γάμου. Στην πραγματικότητα όμως μιλά για την παρθενία. Το χωρίο αυτό περί παρθενίας θα το δούμε αναλυτικά εν καιρώ.

 

 

 

 

 

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode