Τρίτη 7/8/2018 Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία. (Δομετίου μάρτυρος) Μαρκ. 9, 2-9

2018-08-06 23:56

 

 2 Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 3 καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. 4 καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 5 τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 6 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 7 καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8 ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.

9 Καὶ παράγων ὁ ῾Ιησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Ο Χριστός αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλογισμούς της καρδίας των παρακολουθούντων, ιδίωμα ασφαλώς που ανήκει μόνο στον Θεό. Μόνον ο Θεός μπορεί να γνωρίζει το τι σκεφτόμαστε. Ο Ιερεμίας λέγει: «Ο μεν άνθρωπος θα δει μόνο το πρόσωπο, ενώ ο Θεός την καρδίαν».  Στη συνέχεια προχωρά στην επιτέλεση του θαύματος ώστε όχι μόνο διά λόγων αλλά και διά έργων αποδεικνύει την ισοτιμία με το Πατέρα και άρα την Θεότητά Του.

Βεβαίως ανώτερη η ψυχή είναι από το σώμα, όμως το μεν φαίνεται, ενώ το άλλο όχι. Έτσι οι παρευρισκόμενοι θεωρούσαν δυσκολότερη την επίτευξη της θεραπείας του χειροπιαστού σώματος, παρά της αόρατης ψυχής.  Γιατί όμως μετά το θαύμα στέλνει στο σπίτι του τον παράλυτο;

-Για να δουν και να πιστοποιήσουν το θαύμα αυτοί που για χρόνια ήταν μάρτυρες της παραλυσίας του. Με αυτό τον τρόπο ο Κύριος παράλληλα με τον παράλυτο θεραπεύει και την αναλγησία –παραλυσία της ψυχής των δύσπιστων συγγενών του παραλύτου.

Τα πλήθη παρά το θαύμα το οποίο με τα μάτια τους είδαν δεν πείθονται ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Που φαίνεται αυτό; -Δόξασαν λέει τον Θεό ο Οποίος έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.  Άνθρωπο λοιπόν και όχι Θεό τον ονομάζουν. Ο Χριστός όμως δεν βιάζεται να αποδείξει την θεότητά Του. Δεν αντιδρά, δεν τους ψέγεται, αλλά με υπομονή περιμένει και καρτερά την μετάνοια κάθε ανθρώπου. Έτσι και μεις όχι με σκληρότητα, ούτε με άμετρη πίεση, αλλά με καρτερικότητα, υπομονή και αγάπη ας διδάσκουμε στους ανθρώπους τον Χριστό προσκαρτερούντες την επιστροφή ενός εκάστου του εις τον κύριος της Δόξης.

 

  Ο Κύριος δεν παρέμεινε για πολύ στη χώρα των Γεργεσηνών. Γιατί; Για να μην ερεθίσει άλλο τον φθόνο των εχθρών Του. Αυτό πρέπει να πράττουμε κι εμείς μ’ αυτούς που μας εχθρεύονται, να μην τους συναναστρεφόμαστε για να καταπραΰνουμε μ’ αυτό τον τρόπο το μέγεθος της λύπης τους.

            Παρακάτω λοιπόν κάλεσε τον Ματθαίο, τον κάλεσε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή γιατί γνώριζε ως παντογνώστης ότι τότε ήταν έτοιμη η καρδιά του. Ο Ευαγγελιστής δεν αποκρύπτει τον πρότερο βίο του, αλλ’ αντιθέτως αναφέρει το όνομά  και το επάγγελμα που έπραττε. Μας λέει λοιπόν ότι την στιγμή που τον κάλεσε ο Κύριος κάθονταν στο τελώνειο, κι αυτό μας το λέει για να μας δείξει την δύναμη αυτού που τον κάλεσε. Και όχι μόνο γι’ αυτό, αλλά και για να μας δείξει ότι ο Κύριος δεν ντρέπεται για κανέναν ούτε για τελώνες ούτε για πόρνες.

            Ο Ματθαίος ευθύς αμέσως των ακολούθησε, δεν ζήτησε ούτε καν στο σπίτι να πάει και να ανακοινώσει την απόφασή του στους συγγενείς του. Όπως νωρίτερα και οι αλιείς, εγκατέλειψαν τον πατέρα τους και το πλοίο τους για να ακολουθήσουν τον Χριστό, την ίδια ακριβώς  αυταπάρνηση έδειξε τώρα και ο Ματθαίος.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode