ΙΘ΄(19η) Οκτωβρίου.

  • Τη δεκάτη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου προφήτου Ιωήλ.

 

 

        Ο άγιος προφήτης Ιωήλ, ήταν από τη φυλή Ρουβίμ. Προφήτευσε στο βασίλειο του Ιούδα και κυρίως στα Ιεροσόλυμα: «Επιστράφητε προς με εξ’ όλης της καρδίας ημών και εν νηστεία και εν κλαυθμώ και εν κοπετώ. Και διαρρήξατε τας καρδίας υμών και μη τα ιμάτια υμών και επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υμών, ότι ελεήμων και οικτίρμων εστί, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί ταις κακίαις» (Ιωήλ 2, 12-13). Ο προφήτης προειδοποιεί με φρικτές τιμωρίες οι οποίες θα προηγηθούν της «Ημέρας του Κυρίου». Πέραν των απειλών όμως, ο προφήτης μας οδηγεί να διαβλέψουμε την προοπτική της μελλούσης αποκαταστάσεως, την επιστροφή της θείας ευμενείας. Η ευλογημένη αυτή εποχή αρχίζει την ημέρα της Πεντηκοστής και η πλήρωση αυτής την Δευτέρα του Χριστού Παρουσία.

 

  • Τη αυτή ημέρα, ο άγιος Ουάρος και οι συναθλητές αυτώ εξ Οσιομάρτυρες, οι εκ της ερήμου, ξίφει τελειούνται και μνήμη της οσίας μητρός ημών Κλεοπάτρας και του υιού αυτής.
  • Μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Σαδώθ και των συν αυτώ εκατόν είκοσι οκτώ Μαρτύρων των εν Περσίδι μαρτυρησάντων.
  • Ο όσιος Λεόντιος ο Φιλόσοφος εν ειρήνη τελειούται.
  • Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ιωάννου του θαυματουργού, του κατά το όρος Ρίλα εν Βουλγαρία, ασκήσαντος και της εκείσε μονήν οικοδομήσαντος.
  • Μνήμη του οσίου πατρός ημών Προχόρου της Ψινίας.

 

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ, ελέησον ημάς. Αμήν.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode